نحمیا 10

و کسانی که آن را مهر کردند اینانند: نحمیای ترشاتا ابن حکلیا و صدقیا.۱1
وسرایا و عزریا و ارمیا.۲2
و فشحور و امریا و ملکیا.۳3
و حطوش و شبنیا و ملوک.۴4
و حاریم ومریموت و عوبدیا.۵5
و دانیال و جنتون و باروک.۶6
و مشلام و ابیا و میامین.۷7
و معزیا و بلجای وشمعیا، اینها کاهنان بودند.۸8
و اما لاویان: یشوع بن ازنیا و بنوی از پسران حیناداد و قدمیئیل.۹9
وبرادران ایشان شبنیا و هودیا و قلیطا و فلایا وحانان.۱۰10
و میخا و رحوب و حشبیا.۱۱11
و زکور وشربیا و شبنیا.۱۲12
و هودیا و بانی و بنینو.۱۳13
وسروران قوم فرعوش و فحت موآب و عیلام وزتو و بانی.۱۴14
و بنی و عزجد و بابای.۱۵15
و ادونیا وبغوای و عودین.۱۶16
و عاطیر و حزقیا و عزور.۱۷17
وهودیا و حاشوم و بیصای.۱۸18
و حاریف وعناتوت و نیبای.۱۹19
و مجفیعاش و مشلام وحزیر.۲۰20
و مشیزبئیل و صادوق و یدوع.۲۱21
وفلطیا و حانان و عنایا.۲۲22
و هوشع و حننیا وحشوب.۲۳23
و هلوحیش و فلحا و شوبیق.۲۴24
ورحوم و حشبنا و معسیا.۲۵25
و اخیا و حانان وعانان.۲۶26
و ملوک و حاریم و بعنه.۲۷27
«و سایر قوم و کاهنان و لاویان و دربانان ومغنیان و نتینیم و همه کسانی که خویشتن را ازاهالی کشورها به تورات خدا جدا ساخته بودند با زنان و پسران و دختران خود و همه صاحبان معرفت و فطانت،۲۸28
به برادران و بزرگان خویش ملصق شدند و لعنت و قسم بر خود نهادند که به تورات خدا که به واسطه موسی بنده خدا داده شده بود، سلوک نمایند و تمامی اوامر یهوه خداوند ما و احکام و فرایض او را نگاه دارند و به عمل آورند.۲۹29
و اینکه دختران خود را به اهل زمین ندهیم و دختران ایشان را برای پسران خودنگیریم.۳۰30
و اگر اهل زمین در روز سبت، متاع یاهر گونه آذوقه به جهت فروختن بیاورند، آنها را ازایشان در روزهای سبت و روزهای مقدس نخریم و (حاصل ) سال هفتمین و مطالبه هر قرض راترک نماییم.۳۱31
و بر خود فرایض قرار دادیم که یک ثلث مثقال در هر سال، بر خویشتن لازم دانیم به جهت خدمت خانه خدای ما.۳۲32
برای نان تقدمه و هدیه آردی دایمی و قربانی سوختنی دایمی در سبت‌ها و هلالها و مواسم و به جهت موقوفات و قربانی های گناه تا کفاره به جهت اسرائیل بشود و برای تمامی کارهای خانه خدای ما.۳۳33
و ما کاهنان و لاویان و قوم، قرعه برای هدیه هیزم انداختیم، تا آن را به خانه خدای خودبرحسب خاندانهای آبای خویش، هر سال به وقتهای معین بیاوریم تا بر مذبح یهوه خدای ماموافق آنچه در تورات نوشته است سوخته شود.۳۴34
و تا آنکه نوبرهای زمین خود و نوبرهای همه میوه هر گونه درخت را سال به سال به خانه خداوند بیاوریم.۳۵35
و تا اینکه نخست زاده های پسران و حیوانات خود را موافق آنچه در تورات نوشته شده است و نخست زاده های گاوان و گوسفندان خود را به خانه خدای خویش، برای کاهنانی که در خانه خدای ما خدمت می‌کنندبیاوریم.۳۶36
و نیز نوبر خمیر خود را و هدایای افراشتنی خویش را و میوه هر گونه درخت وعصیر انگور و روغن زیتون را برای کاهنان به حجره های خانه خدای خود و عشر زمین خویش را به جهت لاویان بیاوریم، زیرا که لاویان عشر رادر جمیع شهرهای زراعتی ما می‌گیرند.۳۷37
وهنگامی که لاویان عشر می‌گیرند، کاهنی ازپسران هارون همراه ایشان باشد و لاویان عشرعشرها را به خانه خدای ما به حجره های بیت‌المال بیاورند.۳۸38
زیرا که بنی‌اسرائیل وبنی لاوی هدایای افراشتنی غله و عصیر انگور وروغن زیتون را به حجره‌ها می‌بایست بیاورند، جایی که آلات قدس و کاهنانی که خدمت می‌کنند و دربانان و مغنیان حاضر می‌باشند، پس خانه خدای خود را ترک نخواهیم کرد.»۳۹39