سوگنامه 5

ای یهوه آنچه بر ما واقع شد به یاد آور وملاحظه فرموده، عار ما را ببین.۱1
میراث ما از آن غریبان و خانه های ما از آن اجنبیان گردیده است.۲2
ما یتیم و بی‌پدر شده‌ایم و مادران ما مثل بیوه‌ها گردیده‌اند.۳3
آب خود را به نقره می‌نوشیم و هیزم ما به مافروخته می‌شود.۴4
تعاقب کنندگان ما به گردن ما رسیده‌اند وخسته شده، راحت نداریم.۵5
با اهل مصر و آشور دست دادیم تا از نان سیرشویم.۶6
پدران ما گناه ورزیده، نابود شده‌اند و مامتحمل عصیان ایشان گردیده‌ایم.۷7
غلامان بر ما حکمرانی می‌کنند و کسی نیست که از دست ایشان رهایی دهد.۸8
از ترس شمشیر اهل بیابان، نان خود را بخطرجان خویش می‌یابیم.۹9
پوست ما به‌سبب سموم قحط مثل تنورسوخته شده است.۱۰10
زنان را در صهیون بی‌عصمت کردند ودوشیزگان را در شهرهای یهودا.۱۱11
سروران از دست ایشان به دار کشیده شده و به مشایخ اعتنا ننمودند.۱۲12
جوانان سنگهای آسیا را برمی دارند وکودکان زیر بار هیزم می‌افتند.۱۳13
مشایخ از دروازه‌ها نابود شدند و جوانان ازنغمه سرایی خویش.۱۴14
شادی دل ما نیست شد و رقص ما به ماتم مبدل گردید.۱۵15
تاج از سر ما افتاد، وای بر ما زیرا که گناه کردیم.۱۶16
از این جهت دل ما بیتاب شده است و به‌سبب این چیزها چشمان ما تار گردیده است.۱۷17
یعنی به‌خاطر کوه صهیون که ویران شد وروباهان در آن گردش می‌کنند.۱۸18
اما تو‌ای یهوه تا ابدالاباد جلوس می‌فرمایی و کرسی تو تا جمیع دهرها خواهدبود.۱۹19
پس برای چه ما را تا به ابد فراموش کرده وما را مدت مدیدی ترک نموده‌ای.۲۰20
‌ای یهوه ما را بسوی خود برگردان وبازگشت خواهیم کرد و ایام ما را مثل زمان سلف تازه کن.۲۱21
و الا ما را بالکل رد نموده‌ای و بر مابی نهایت غضبناک شده‌ای.۲۲22