سوگنامه 3

من آن مرد هستم که از عصای غضب وی مذلت دیده‌ام.۱1
او مرا رهبری نموده، به تاریکی در‌آورده است و نه به روشنایی.۲2
به درستی که دست خویش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است.۳3
گوشت و پوست مرا مندرس ساخته واستخوانهایم را خرد کرده است.۴4
به ضد من بنا نموده، مرا به تلخی و مشقت احاطه کرده است.۵5
مرا مثل آنانی که از قدیم مرده‌اند در تاریکی نشانیده است.۶6
گرد من حصار کشیده که نتوانم بیرون آمد وزنجیر مرا سنگین ساخته است.۷7
و نیز چون فریاد و استغاثه می‌نمایم دعای مرا منع می‌کند.۸8
راههای مرا با سنگهای تراشیده سد کرده است و طریقهایم را کج نموده است.۹9
او برای من خرسی است در کمین نشسته وشیری که در بیشه خود می‌باشد.۱۰10
راه مرا منحرف ساخته، مرا دریده است ومرا مبهوت گردانیده است.۱۱11
کمان خود را زه کرده، مرا برای تیرهای خویش، هدف ساخته است.۱۲12
و تیرهای ترکش خود را به گرده های من فرو برده است.۱۳13
من به جهت تمامی قوم خود مضحکه وتمامی روز سرود ایشان شده‌ام.۱۴14
مرا به تلخیها سیر کرده و مرا به افسنتین مست گردانیده است.۱۵15
دندانهایم را به سنگ ریزها شکسته و مرا به خاکستر پوشانیده است.۱۶16
تو جان مرا از سلامتی دور انداختی و من سعادتمندی را فراموش کردم،۱۷17
و گفتم که قوت و امید من از یهوه تلف شده است.۱۸18
مذلت و شقاوت مرا افسنتین و تلخی به یادآور.۱۹19
تو البته به یاد خواهی آورد زیرا که جان من در من منحنی شده است.۲۰20
و من آن را در دل خود خواهم گذرانید و ازاین سبب امیدوار خواهم بود.۲۱21
از رافت های خداوند است که تلف نشدیم زیرا که رحمت های او بی‌زوال است.۲۲22
آنها هر صبح تازه می‌شود و امانت تو بسیاراست.۲۳23
و جان من می‌گوید که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوارم.۲۴24
خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارند و برای آنانی که او را می‌طلبند نیکو است.۲۵25
خوب است که انسان امیدوار باشد و باسکوت انتظار نجات خداوند را بکشد.۲۶26
برای انسان نیکو است که یوغ را در جوانی خود بردارد.۲۷27
به تنهایی بنشیند و ساکت باشد زیرا که اوآن را بر وی نهاده است.۲۸28
دهان خود را بر خاک بگذارد که شاید امیدباشد.۲۹29
رخسار خود را به زنندگان بسپارد و ازخجالت سیر شود.۳۰30
زیرا خداوند تا به ابد او را ترک نخواهدنمود.۳۱31
زیرا اگر‌چه کسی را محزون سازد لیکن برحسب کثرت رافت خود رحمت خواهد فرمود.۳۲32
چونکه بنی آدم را از دل خود نمی رنجاند ومحزون نمی سازد.۳۳33
تمامی اسیران زمین را زیر پا پایمال کردن،۳۴34
و منحرف ساختن حق انسان به حضورحضرت اعلی،۳۵35
و منقلب نمودن آدمی در دعویش منظورخداوند نیست.۳۶36
کیست که بگوید و واقع شود اگر خداوندامر نفرموده باشد.۳۷37
آیا از فرمان حضرت اعلی هم بدی و هم نیکویی صادر نمی شود؟۳۸38
پس چرا انسان تا زنده است و آدمی به‌سبب سزای گناهان خویش شکایت کند؟۳۹39
راههای خود را تجسس و تفحص بنماییم و بسوی خداوند بازگشت کنیم.۴۰40
دلها و دستهای خویش را بسوی خدایی که در آسمان است برافرازیم،۴۱41
(و بگوییم ): «ما گناه کردیم و عصیان ورزیدیم و تو عفو نفرمودی.۴۲42
خویشتن را به غضب پوشانیده، ما را تعاقب نمودی و به قتل رسانیده، شفقت نفرمودی.۴۳43
خویشتن را به ابر غلیظ مستور ساختی، تادعای ما نگذرد.۴۴44
ما را در میان امت‌ها فضله و خاکروبه گردانیده‌ای.»۴۵45
تمامی دشمنان ما بر ما دهان خود رامی گشایند.۴۶46
خوف و دام و هلاکت و خرابی بر ما عارض گردیده است.۴۷47
به‌سبب هلاکت دختر قوم من، نهرهای آب از چشمانم می‌ریزد.۴۸48
چشم من بلا انقطاع جاری است و بازنمی ایستد.۴۹49
تا خداوند از آسمان ملاحظه نماید و ببیند.۵۰50
چشمانم به جهت جمیع دختران شهرم، جان مرا می‌رنجاند.۵۱51
آنانی که بی‌سبب دشمن منند مرا مثل مرغ بشدت تعاقب می‌نمایند.۵۲52
جان مرا در سیاه چال منقطع ساختند وسنگها بر من‌انداختند.۵۳53
آبها از سر من گذشت پس گفتم: منقطع شدم.۵۴54
آنگاه‌ای خداوند، از عمق های سیاه چال اسم تو را خواندم.۵۵55
آواز مرا شنیدی، پس گوش خود را از آه واستغاثه من مپوشان!۵۶56
در روزی که تو را خواندم نزدیک شده، فرمودی که نترس.۵۷57
‌ای خداوند دعوی جان مرا انجام داده و حیات مرا فدیه نموده‌ای!۵۸58
‌ای خداوند ظلمی را که به من نموده انددیده‌ای پس مرا دادرسی فرما!۵۹59
تمامی کینه ایشان و همه تدبیرهایی را که به ضد من کردند دیده‌ای.۶۰60
‌ای خداوند مذمت ایشان را و همه تدبیرهایی را که به ضد من کردند شنیده‌ای!۶۱61
سخنان مقاومت کنندگانم را و فکرهایی راکه تمامی روز به ضد من دارند (دانسته‌ای ).۶۲62
نشستن و برخاستن ایشان را ملاحظه فرمازیرا که من سرود ایشان شده‌ام.۶۳63
‌ای خداوند موافق اعمال دستهای ایشان مکافات به ایشان برسان.۶۴64
غشاوه قلب به ایشان بده و لعنت تو برایشان باد!۶۵65
ایشان را به غضب تعاقب نموده، از زیرآسمانهای خداوند هلاک کن.۶۶66