و قرعه دومین برای شمعون برآمد، یعنی برای سبط بنی شمعون برحسب قبایل ایشان، و ملک ایشان در میان ملک بنی یهودا بود.۱1
و اینها نصیب ایشان شد یعنی بئیر شبع و شبع و مولادا.۲2
و حصر شوعال و بالح و عاصم.۳3
و التولد و بتول و حرمه.۴4
صقلغ و بیت مرکبوت و حصر سوسه.۵5
و بیت لباعوت وشاروحن. سیزده شهر با دهات آنها.۶6
و عین ورمون و عاتر و عاشان، چهارده شهر با دهات آنها.۷7
تمامی دهاتی که در اطراف این شهرها تا بعلت بئیر رامه جنوبی بود. ملک سبط بنی شمعون برحسب قبایل ایشان این بود.۸8
و ملک بنی شمعون از میان قسمت بنی یهودا بود، زیرا قسمت بنی یهودا برای ایشان زیاد بود، پس بنی شمعون ملک خود را از میان ملک ایشان گرفتند.۹9
و قرعه سوم برای بنی زبولون برحسب قبایل ایشان برآمد، و حد ملک ایشان تا ساریدرسید.۱۰10
و حد ایشان به طرف مغرب تا مرعله رفت و تا دباشه رسید و تا وادی که در مقابل یقنعام است، رسید.۱۱11
و از سارید به سمت مشرق به سوی مطلع آفتاب تا سرحد کسلوت تابور پیچید، و نزد دابره بیرون آمده، به یافیع رسید.۱۲12
و از آنجا به طرف مشرق تا جت حافر وتا عت قاصین گذشته، نزد رمون بیرون آمد و تانیعه کشیده شد.۱۳13
و این حد به طرف شمال تاحناتون آن را احاطه کرد، و آخرش نزد وادی یفتحئیل بود.۱۴14
و قطه و نهلال و شمرون و یداله و بیت لحم، دوازده شهر با دهات آنها.۱۵15
این ملک بنی زبولون برحسب قبایل ایشان بود، یعنی‌این شهرها با دهات آنها.۱۶16
و قرعه چهارم برای یساکار برآمد یعنی برای بنی یساکار برحسب قبایل ایشان.۱۷17
و حدایشان تا یزرعیل و کسلوت و شونم بود.۱۸18
وحفارایم و شیئون و اناحره.۱۹19
و ربیت و قشیون وآبص.۲۰20
و رمه و عین جنیم و عین حده و بیت فصیص.۲۱21
و این حد به تابور و شحصیمه وبیت شمس رسید، و آخر حد ایشان نزد اردن بود. یعنی شانزده شهر با دهات آنها.۲۲22
این ملک سبطبنی یساکار برحسب قبایل ایشان بود، یعنی شهرها با دهات آنها.۲۳23
و قرعه پنجم برای سبط بنی اشیر برحسب قبایل ایشان بیرون آمد.۲۴24
و حد ایشان حلقه وحلی و باطن و اکشاف.۲۵25
و الملک و عمعاد ومشال و به طرف مغرب به کرمل و شیحور لبنه رسید.۲۶26
و به سوی مشرق آفتاب به بیت داجون پیچیده، تا زبولون رسید، و به طرف شمال تاوادی یفتحئیل و بیت عامق و نعیئیل وبه طرف چپ نزد کابول بیرون آمد.۲۷27
و به حبرون ورحوب و حمون و قانه تا صیدون بزرگ.۲۸28
واین حد به سوی رامه به شهر حصاردار صور پیچید واین حد به سوی حوصه برگشت، و انتهایش نزددریا در دیار اکزیب بود.۲۹29
و عمه و عفیق ورحوب، و بیست و دو شهر با دهات آنها.۳۰30
ملک سبط بنی اشیر برحسب قبایل ایشان این بود، یعنی‌این شهرها با دهات آنها.۳۱31
و قرعه ششم برای بنی نفتالی بیرون آمد، یعنی برای بنی نفتالی برحسب قبایل ایشان.۳۲32
وحد ایشان از حالف از بلوطی که در صعنیم است و ادامی و ناقب و یبنئیل تا لقوم بود و آخرش نزداردن بود۳۳33
و حدش به سمت مغرب به سوی ازنوت تا بور پیچید، و از آنجا تا حقوق بیرون آمد، و به سمت جنوب به زبولون رسید و به سمت مغرب به اشیر رسید، و به سمت مشرق به یهودا نزد اردن.۳۴34
و شهرهای حصاردار صدیم وصیر و حمه و رقه و کناره.۳۵35
و ادامه و رامه وحاصور.۳۶36
و قادش و اذرعی و عین حاصور.۳۷37
ویرون و مجدلئیل و حوریم و بیت عناه و بیت شمس، نوزده شهر با دهات آنها.۳۸38
ملک سبطبنی نفتالی برحسب قبایل ایشان این بود، یعنی شهرها با دهات آنها.۳۹39
و قرعه هفتم برای سبط بنی دان برحسب قبایل ایشان بیرون آمد.۴۰40
و حد ملک ایشان صرعه و اشتئول و عیر شمس بود.۴۱41
و شعلبین وایلون و یتله.۴۲42
و ایلون و تمنه و عقرون.۴۳43
والتقیه و جبتون و بعله.۴۴44
و یهود و بنی برق و جت رمون.۴۵45
و میاه یرقون و رقون با سر حدی که درمقابل یافا است.۴۶46
و حد بنی دان از طرف ایشان بیرون رفت، زیر که بنی دان برآمده، با لشم جنگ کردند و آن را گرفته، به دم شمشیر زدند. ومتصرف شده، در آن سکونت گرفتند. پس لشم رادان نامیدند، موافق اسم دان که پدر ایشان بود.۴۷47
این است ملک سبط بنی دان برحسب قبایل ایشان، یعنی‌این شهرها با دهات آنها.۴۸48
و چون از تقسیم کردن زمین برحسب حدودش فارغ شدند، بنی‌اسرائیل ملکی را درمیان خود به یوشع بن نون دادند.۴۹49
برحسب فرمان خداوند شهری که او خواست، یعنی تمنه سارح را در کوهستان افرایم به او دادند، پس شهررا بنا کرده، در آن ساکن شد.۵۰50
این است ملکهایی که العازار کاهن با یوشع بن نون و روسای آبای اسباط بنی‌اسرائیل درشیلوه به حضور خداوند نزد در خیمه اجتماع به قرعه تقسیم کردند. پس از تقسیم نمودن زمین فارغ شدند.۵۱51