یوشع 19

و قرعه دومین برای شمعون برآمد، یعنی برای سبط بنی شمعون برحسب قبایل ایشان، و ملک ایشان در میان ملک بنی یهودا بود. ۱ 1
و اینها نصیب ایشان شد یعنی بئیر شبع و شبع و مولادا. ۲ 2
و حصر شوعال و بالح و عاصم. ۳ 3
و التولد و بتول و حرمه. ۴ 4
صقلغ و بیت مرکبوت و حصر سوسه. ۵ 5
و بیت لباعوت وشاروحن. سیزده شهر با دهات آنها. ۶ 6
و عین ورمون و عاتر و عاشان، چهارده شهر با دهات آنها. ۷ 7
تمامی دهاتی که در اطراف این شهرها تا بعلت بئیر رامه جنوبی بود. ملک سبط بنی شمعون برحسب قبایل ایشان این بود. ۸ 8
و ملک بنی شمعون از میان قسمت بنی یهودا بود، زیرا قسمت بنی یهودا برای ایشان زیاد بود، پس بنی شمعون ملک خود را از میان ملک ایشان گرفتند. ۹ 9
و قرعه سوم برای بنی زبولون برحسب قبایل ایشان برآمد، و حد ملک ایشان تا ساریدرسید. ۱۰ 10
و حد ایشان به طرف مغرب تا مرعله رفت و تا دباشه رسید و تا وادی که در مقابل یقنعام است، رسید. ۱۱ 11
و از سارید به سمت مشرق به سوی مطلع آفتاب تا سرحد کسلوت تابور پیچید، و نزد دابره بیرون آمده، به یافیع رسید. ۱۲ 12
و از آنجا به طرف مشرق تا جت حافر وتا عت قاصین گذشته، نزد رمون بیرون آمد و تانیعه کشیده شد. ۱۳ 13
و این حد به طرف شمال تاحناتون آن را احاطه کرد، و آخرش نزد وادی یفتحئیل بود. ۱۴ 14
و قطه و نهلال و شمرون و یداله و بیت لحم، دوازده شهر با دهات آنها. ۱۵ 15
این ملک بنی زبولون برحسب قبایل ایشان بود، یعنی‌این شهرها با دهات آنها. ۱۶ 16
و قرعه چهارم برای یساکار برآمد یعنی برای بنی یساکار برحسب قبایل ایشان. ۱۷ 17
و حدایشان تا یزرعیل و کسلوت و شونم بود. ۱۸ 18
وحفارایم و شیئون و اناحره. ۱۹ 19
و ربیت و قشیون وآبص. ۲۰ 20
و رمه و عین جنیم و عین حده و بیت فصیص. ۲۱ 21
و این حد به تابور و شحصیمه وبیت شمس رسید، و آخر حد ایشان نزد اردن بود. یعنی شانزده شهر با دهات آنها. ۲۲ 22
این ملک سبطبنی یساکار برحسب قبایل ایشان بود، یعنی شهرها با دهات آنها. ۲۳ 23
و قرعه پنجم برای سبط بنی اشیر برحسب قبایل ایشان بیرون آمد. ۲۴ 24
و حد ایشان حلقه وحلی و باطن و اکشاف. ۲۵ 25
و الملک و عمعاد ومشال و به طرف مغرب به کرمل و شیحور لبنه رسید. ۲۶ 26
و به سوی مشرق آفتاب به بیت داجون پیچیده، تا زبولون رسید، و به طرف شمال تاوادی یفتحئیل و بیت عامق و نعیئیل وبه طرف چپ نزد کابول بیرون آمد. ۲۷ 27
و به حبرون ورحوب و حمون و قانه تا صیدون بزرگ. ۲۸ 28
واین حد به سوی رامه به شهر حصاردار صور پیچید واین حد به سوی حوصه برگشت، و انتهایش نزددریا در دیار اکزیب بود. ۲۹ 29
و عمه و عفیق ورحوب، و بیست و دو شهر با دهات آنها. ۳۰ 30
ملک سبط بنی اشیر برحسب قبایل ایشان این بود، یعنی‌این شهرها با دهات آنها. ۳۱ 31
و قرعه ششم برای بنی نفتالی بیرون آمد، یعنی برای بنی نفتالی برحسب قبایل ایشان. ۳۲ 32
وحد ایشان از حالف از بلوطی که در صعنیم است و ادامی و ناقب و یبنئیل تا لقوم بود و آخرش نزداردن بود ۳۳ 33
و حدش به سمت مغرب به سوی ازنوت تا بور پیچید، و از آنجا تا حقوق بیرون آمد، و به سمت جنوب به زبولون رسید و به سمت مغرب به اشیر رسید، و به سمت مشرق به یهودا نزد اردن. ۳۴ 34
و شهرهای حصاردار صدیم وصیر و حمه و رقه و کناره. ۳۵ 35
و ادامه و رامه وحاصور. ۳۶ 36
و قادش و اذرعی و عین حاصور. ۳۷ 37
ویرون و مجدلئیل و حوریم و بیت عناه و بیت شمس، نوزده شهر با دهات آنها. ۳۸ 38
ملک سبطبنی نفتالی برحسب قبایل ایشان این بود، یعنی شهرها با دهات آنها. ۳۹ 39
و قرعه هفتم برای سبط بنی دان برحسب قبایل ایشان بیرون آمد. ۴۰ 40
و حد ملک ایشان صرعه و اشتئول و عیر شمس بود. ۴۱ 41
و شعلبین وایلون و یتله. ۴۲ 42
و ایلون و تمنه و عقرون. ۴۳ 43
والتقیه و جبتون و بعله. ۴۴ 44
و یهود و بنی برق و جت رمون. ۴۵ 45
و میاه یرقون و رقون با سر حدی که درمقابل یافا است. ۴۶ 46
و حد بنی دان از طرف ایشان بیرون رفت، زیر که بنی دان برآمده، با لشم جنگ کردند و آن را گرفته، به دم شمشیر زدند. ومتصرف شده، در آن سکونت گرفتند. پس لشم رادان نامیدند، موافق اسم دان که پدر ایشان بود. ۴۷ 47
این است ملک سبط بنی دان برحسب قبایل ایشان، یعنی‌این شهرها با دهات آنها. ۴۸ 48
و چون از تقسیم کردن زمین برحسب حدودش فارغ شدند، بنی‌اسرائیل ملکی را درمیان خود به یوشع بن نون دادند. ۴۹ 49
برحسب فرمان خداوند شهری که او خواست، یعنی تمنه سارح را در کوهستان افرایم به او دادند، پس شهررا بنا کرده، در آن ساکن شد. ۵۰ 50
این است ملکهایی که العازار کاهن با یوشع بن نون و روسای آبای اسباط بنی‌اسرائیل درشیلوه به حضور خداوند نزد در خیمه اجتماع به قرعه تقسیم کردند. پس از تقسیم نمودن زمین فارغ شدند. ۵۱ 51