و اینانند ملوک آن زمین که بنی‌اسرائیل کشتند، و زمین ایشان را به آن طرف اردن به سوی مطلع آفتاب از وادی ارنون تا کوه حرمون، و تمامی عربه شرقی را متصرف شدند.۱1
سیهون ملک اموریان که در حشبون ساکن بود، واز عروعیر که به کناره وادی ارنون است، و ازوسط وادی و نصف جلعاد تا وادی یبوق که سرحد بنی عمون است، حکمرانی می‌کرد.۲2
و ازعربه تا دریای کنروت به طرف مشرق و تا دریای عربه، یعنی بحرالملح به طرف مشرق به راه بیت یشیموت و به طرف جنوب زیر دامن فسجه.۳3
و سر حد عوج، ملک باشان، که از بقیه رفائیان بود و در عشتاروت و ادرعی سکونت داشت.۴4
ودر کوه حرمون و سلخه و تمامی باشان تا سر حدجشوریان و معکیان و بر نصف جلعاد تا سرحدسیهون، ملک حشبون حکمرانی می‌کرد.۵5
اینهارا موسی بنده خداوند و بنی‌اسرائیل زدند، وموسی بنده خداوند آن را به روبینیان و جادیان ونصف سبط منسی به ملکیت داد.۶6
و اینانند ملوک آن زمین که یوشع وبنی‌اسرائیل ایشان را در آن طرف اردن به سمت مغرب کشت، از بعل جاد در وادی لبنان، تا کوه حالق که به سعیر بالا می‌رود، و یوشع آن را به اسباط اسرائیل برحسب فرقه های ایشان به ملکیت داد.۷7
در کوهستان و هامون و عربه ودشتها و صحرا و در جنوب از حتیان و اموریان وکنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان.۸8
یکی ملک اریحا و یکی ملک عای که در پهلوی بیت ئیل است.۹9
و یکی ملک اورشلیم و یکی ملک حبرون.۱۰10
و یکی ملک یرموت و یکی ملک لاخیش.۱۱11
و یکی ملک عجلون و یکی ملک جازر.۱۲12
و یکی ملک دبیر و یکی ملک جادر.۱۳13
و یکی ملک حرما و یکی ملک عراد.۱۴14
و یکی ملک لبنه و یکی ملک عدلام.۱۵15
و یکی ملک مقیده و یکی ملک بیت ئیل.۱۶16
و یکی ملک تفوح و یکی ملک حافر.۱۷17
و یکی ملک عفیق و یکی ملک لشارون.۱۸18
و یکی ملک مادون و یکی ملک حاصور.۱۹19
و یکی ملک شمرون مرون و یکی ملک اکشاف.۲۰20
و یکی ملک تعناک و یکی ملک مجدو۲۱21
و یکی ملک قادش و یکی ملک یقنعام در کرمل.۲۲22
و یکی ملک دور در نافت دور و یکی ملک امتها در جلجال.۲۳23
پس یکی ملک ترصه وجمیع ملوک سی و یک نفر بودند.۲۴24