ایّوب 26

پس ایوب در جواب گفت:۱1
«شخص بی‌قوت را چگونه اعانت کردی؟ و بازوی ناتوان را چگونه نجات دادی؟۲2
شخص بی‌حکمت را چه نصیحت نمودی؟ وحقیقت امر را به فراوانی اعلام کردی!۳3
برای که سخنان را بیان کردی؟ و نفخه کیست که از توصادر شد؟۴4
ارواح مردگان می‌لرزند، زیر آبها وساکنان آنها.۵5
هاویه به حضور او عریان است، وابدون را ستری نیست. (Sheol h7585)۶6
شمال را بر جو پهن می‌کند، و زمین را بر نیستی آویزان می‌سازد.۷7
آبها را در ابرهای خود می‌بندد، پس ابر، زیرآنها چاک نمی شود.۸8
روی تخت خود رامحجوب می‌سازد و ابرهای خویش را پیش آن می‌گستراند.۹9
به اطراف سطح آبها حد می‌گذاردتا کران روشنایی و تاریکی.۱۰10
ستونهای آسمان متزلزل می‌شود و از عتاب او حیران می‌ماند.۱۱11
به قوت خود دریا را به تلاطم می‌آورد، و به فهم خویش رهب را خرد می‌کند.۱۲12
به روح اوآسمانها زینت داده شد، و دست او مار تیز رو راسفت.۱۳13
اینک اینها حواشی طریق های او است. و چه آواز آهسته‌ای درباره او می‌شنویم، لکن رعد جبروت او را کیست که بفهمد؟»۱۴14