ایّوب 25

پس بلدد شوحی در جواب گفت: ۱ 1
«سلطنت و هیبت از آن اوست وسلامتی را در مکان های بلند خود ایجاد می‌کند. ۲ 2
آیا افواج او شمرده می‌شود و کیست که نور اوبر وی طلوع نمی کند؟ ۳ 3
پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و کسی‌که از زن زاییده شود، چگونه پاک باشد؟ ۴ 4
اینک ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند. ۵ 5
پس چندمرتبه زیاده انسان که مثل خزنده زمین و بنی آدم که مثل کرم می‌باشد.» ۶ 6