پس بلدد شوحی در جواب گفت:۱1
«سلطنت و هیبت از آن اوست وسلامتی را در مکان های بلند خود ایجاد می‌کند.۲2
آیا افواج او شمرده می‌شود و کیست که نور اوبر وی طلوع نمی کند؟۳3
پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و کسی‌که از زن زاییده شود، چگونه پاک باشد؟۴4
اینک ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند.۵5
پس چندمرتبه زیاده انسان که مثل خزنده زمین و بنی آدم که مثل کرم می‌باشد.»۶6