و خداوند به نوح گفت: «تو و تمامی اهل خانه ات به کشتی در آیید، زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم.۱1
و از همه بهایم پاک، هفت هفت، نر و ماده با خود بگیر، و از بهایم ناپاک، دودو، نر و ماده،۲2
و از پرندگان آسمان نیزهفت هفت، نر و ماده را، تا نسلی بر روی تمام زمین نگاه داری.۳3
زیرا که من بعد از هفت روزدیگر، چهل روز و چهل شب باران می‌بارانم، وهر موجودی را که ساخته‌ام، از روی زمین محومی سازم.»۴4
پس نوح موافق آنچه خداوند او را امرفرموده بود، عمل نمود.۵5
و نوح ششصد ساله بود، چون طوفان آب بر زمین آمد.۶6
و نوح وپسرانش و زنش و زنان پسرانش با وی از آب طوفان به کشتی در‌آمدند.۷7
از بهایم پاک و ازبهایم ناپاک، و از پرندگان و از همه حشرات زمین،۸8
دودو، نر و ماده، نزد نوح به کشتی در‌آمدند، چنانکه خدا نوح را امر کرده بود.۹9
و واقع شدبعد از هفت روز که آب طوفان بر زمین آمد.۱۰10
و در سال ششصد از زندگانی نوح، در روزهفدهم از ماه دوم، در همان روز جمیع چشمه های لجه عظیم شکافته شد، و روزنهای آسمان گشوده.۱۱11
و باران، چهل روز و چهل شب بر روی زمین می‌بارید.۱۲12
در همان روز نوح وپسرانش، سام و حام و یافث، و زوجه نوح و سه زوجه پسرانش، با ایشان داخل کشتی شدند.۱۳13
ایشان و همه حیوانات به اجناس آنها، و همه بهایم به اجناس آنها، و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند به اجناس آنها، و همه پرندگان به اجناس آنها، همه مرغان و همه بالداران.۱۴14
دودواز هر ذی جسدی که روح حیات دارد، نزد نوح به کشتی در‌آمدند.۱۵15
و آنهایی که آمدند نر و ماده از هر ذی جسد آمدند، چنانکه خدا وی را امرفرموده بود. و خداوند در را از عقب او بست.۱۶16
و طوفان چهل روز بر زمین می‌آمد، و آب همی افزود و کشتی را برداشت که از زمین بلندشد.۱۷17
و آب غلبه یافته، بر زمین همی افزود، وکشتی بر سطح آب می‌رفت.۱۸18
و آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت، تا آنکه همه کوههای بلندکه زیر تمامی آسمانها بود، مستور شد.۱۹19
پانزده ذراع بالاتر آب غلبه یافت و کوهها مستور گردید.۲۰20
و هر ذی جسدی که بر زمین حرکت می‌کرد، ازپرندگان و بهایم و حیوانات و کل حشرات خزنده بر زمین، و جمیع آدمیان، مردند.۲۱21
هرکه دم روح حیات در بینی او بود، از هر‌که در خشکی بود، مرد.۲۲22
و خدا محو کرد هر موجودی را که برروی زمین بود، از آدمیان و بهایم و حشرات وپرندگان آسمان، پس از زمین محو شدند. و نوح باآنچه همراه وی در کشتی بود فقط باقی ماند.۲۳23
وآب بر زمین صد و پنجاه روز غلبه می‌یافت.۲۴24