این است پیدایش پسران نوح، سام وحام و یافث. و از ایشان بعد از طوفان پسران متولد شدند.۱1
پسران یافث: جومر و ماجوج و مادای ویاوان و توبال و ماشک و تیراس.۲2
و پسران جومر: اشکناز و ریفات و توجرمه.۳3
و پسران یاوان: الیشه و ترشیش و کتیم و رودانیم.۴4
از اینان جزایرامت‌ها منشعب شدند در اراضی خود، هر یکی موافق زبان و قبیله‌اش در امت های خویش.۵5
و پسران حام: کوش و مصرایم و فوط وکنعان.۶6
و پسران کوش: سبا و حویله و سبته ورعمه و سبتکا. و پسران رعمه: شبا و ددان.۷7
وکوش نمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع کرد.۸8
وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این جهت می‌گویند: «مثل نمرود، صیاد جبار در حضور خداوند.»۹9
و ابتدای مملکت وی، بابل بود و ارک و اکد و کلنه در زمین شنعار.۱۰10
از آن زمین آشور بیرون رفت، و نینوا ورحوبوت عیر، و کالح را بنا نهاد،۱۱11
و ریسن را درمیان نینوا و کالح. و آن شهری بزرگ بود.۱۲12
ومصرایم لودیم و عنامیم و لهابیم و نفتوحیم راآورد.۱۳13
و فتروسیم و کسلوحیم را که از ایشان فلسطینیان پدید آمدند و کفتوریم را.۱۴14
و کنعان، صیدون، نخست زاده خود، وحت را آورد.۱۵15
ویبوسیان و اموریان و جرجاشیان را۱۶16
و حویان وعرقیان و سینیان را۱۷17
و اروادیان و صماریان وحماتیان را. و بعد از آن، قبایل کنعانیان منشعب شدند.۱۸18
و سرحد کنعانیان از صیدون به سمت جرار تا غزه بود، و به سمت سدوم و عموره وادمه و صبوئیم تا به لاشع.۱۹19
اینانند پسران حام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراضی وامت های خود.۲۰20
و از سام که پدر جمیع بنی عابر و برادریافث بزرگ بود، از او نیز اولاد متولد شد.۲۱21
پسران سام: عیلام و آشور و ارفکشاد و لود وارام.۲۲22
و پسران ارام: عوص و حول و جاتر وماش.۲۳23
و ارفکشاد، شالح را آورد، و شالح، عابررا آورد.۲۴24
و عابر را دو پسر متولد شد. یکی رافالج نام بود، زیرا که در ایام وی زمین منقسم شد. و نام برادرش یقطان.۲۵25
و یقطان، الموداد و شالف و حضرموت و یارح را آورد،۲۶26
و هدورام واوزال و دقله را،۲۷27
و عوبال و ابیمائیل و شبا را،۲۸28
و اوفیر و حویله و یوباب را. این همه پسران یقطان بودند.۲۹29
و مسکن ایشان از میشا بود به سمت سفاره، که کوهی از کوههای شرقی است.۳۰30
اینانند پسران سام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراضی خود برحسب امت های خویش.۳۱31
اینانند قبایل پسران نوح، برحسب پیدایش ایشان در امت های خود که از ایشان امت های جهان، بعد از طوفان منشعب شدند.۳۲32