و اینانند اهل ولایتها که از اسیری آن اشخاصی که نبوکدنصر، پادشاه بابل، به بابل به اسیری برده بود برآمدند و هر کدام ازایشان به اورشلیم و یهودا و شهر خود برگشتند.۱1
اما آنانی که همراه زربابل آمدند، یشوع و نحمیاو سرایا و رعیلایا و مردخای و بلشان و مسفار وبغوای و رحوم و بعنه. و شماره مردان قوم اسرائیل:۲2
بنی فرعوش دو هزار و یکصد و هفتاد و دو.۳3
بنی شفطیا سیصد و هفتاد و دو.۴4
بنی آرح هفتصد و هفتاد و پنج.۵5
بنی فحت موآب ازبنی یشوع و یوآب دو هزار و هشتصد و دوازده.۶6
بنی عیلام هزار و دویست و پنجاه و چهار.۷7
بنی زتونه صد و چهل و پنج.۸8
بنی زکای هفتصد و شصت.۹9
بنی بانی ششصد و چهل و دو.۱۰10
بنی بابای ششصد و بیست و سه.۱۱11
بنی ازجدهزار و دویست و بیست و دو.۱۲12
بنی ادونیقام ششصد و شصت و شش.۱۳13
بنی بغوای دو هزار وپنجاه و شش.۱۴14
بنی عادین چهارصد و پنجاه وچهار.۱۵15
بنی آطیر (از خاندان ) یحزقیا نود وهشت.۱۶16
بنی بیصای سیصد و بیست و سه.۱۷17
بنی یوره صد و دوازده.۱۸18
بنی حاشوم دویست و بیست و سه.۱۹19
بنی جبار نود و پنج.۲۰20
بنی بیت لحم صد و بیست و سه.۲۱21
مردان نطوفه پنجاه و شش.۲۲22
مردان عناتوت صد وبیست و هشت.۲۳23
بنی عزموت چهل و دو.۲۴24
بنی قریه عاریم و کفیره و بئیروت هفتصد وچهل و سه.۲۵25
بنی رامه و جبع ششصد و بیست ویک.۲۶26
مردان مکماس صد و بیست و دو.۲۷27
مردان بیت ئیل و عای دویست و بیست و سه.۲۸28
بنی نبو پنجاه و دو.۲۹29
بنی مغبیش صد و پنجاه و شش.۳۰30
بنی عیلام دیگر، هزار و دویست وپنجاه چهار.۳۱31
بنی حاریم سیصد و بیست.۳۲32
بنی لود و حادید و ارنو هفتصد و بیست و پنج.۳۳33
بنی اریحا سیصد و چهل و پنج.۳۴34
بنی سنائه سه هزار و ششصد و سی.۳۵35
و اما کاهنان: بنی یدعیا از خاندان یشوع نه صد و هفتاد و سه.۳۶36
بنی امیر هزار و پنجاه و دو.۳۷37
بنی فشحور هزار و دویست و چهل و هفت.۳۸38
بنی حاریم هزار و هفده.۳۹39
و اما لاویان: بنی یشوع و قدمیئیل از نسل هودویا هفتاد و چهار.۴۰40
و مغنیان: بنی آساف صد و بیست و هشت.۴۱41
و پسران دربانان: بنی شلوم و بنی آطیر و بنی طلمون و بنی عقوب و بنی حطیطا وبنی شوبای جمیع اینها صد و سی و نه.۴۲42
و امانتینیم: بنی صیحا و بنی حسوفا و بنی طباعوت،۴۳43
و بنی قیروس و بنی سیعها و بنی فادوم،۴۴44
وبنی لبانه و بنی حجابه و بنی عقوب،۴۵45
وبنی حاجاب و بنی شملای و بنی حانان،۴۶46
وبنی جدیل و بنی جحر و بنی رآیا،۴۷47
و بنی رصین و بنی نقودا و بنی جزام،۴۸48
و بنی عزه و بنی فاسیح و بنی بیسای،۴۹49
و بنی اسنه و بنی معونیم وبنی نفوسیم،۵۰50
و بنی بقبوق و بنی حقوفا وبنی حرحور،۵۱51
و بنی بصلوت و بنی محیدا وبنی حرشا،۵۲52
و بنی برقوس و بنی سیسرا وبنی تامح،۵۳53
و بنی نصیح و بنی حطیفا.۵۴54
و پسران خادمان سلیمان: بنی سوطای وبنی هصوفرت و بنی فرودا،۵۵55
و بنی یعله وبنی درقون و بنی جدیل،۵۶56
و بنی شفطیا وبنی حطیل و بنی فوخره ظبائیم و بنی آمی.۵۷57
جمیع نتینیم و پسران خادمان سلیمان سیصد ونود و دو.۵۸58
و اینانند آنانی که از تل ملح و تل حرشابرآمدند یعنی کروب و ادان و امیر، اما خاندان پدران و عشیره خود را نشان نتوانستند داد که آیااز اسرائیلیان بودند یا نه.۵۹59
بنی دلایا و بنی طوبیا وبنی نقودا ششصد و پنجاه و دو.۶۰60
و از پسران کاهنان، بنی حبایا و بنی هقوص و بنی برزلای که یکی از دختران برزلایی جلعادی را به زنی گرفت، پس به نام ایشان مسمی شدند.۶۱61
اینان انساب خود را در میان آنانی که در نسب نامه هاثبت شده بودند طلبیدند، اما نیافتند، پس ازکهانت اخراج شدند.۶۲62
پس ترشاتا به ایشان امر فرمود که تا کاهنی با اوریم و تمیم برقرار نشودایشان از قدس اقداس نخورند.۶۳63
تمامی جماعت، با هم چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر بودند.۶۴64
سوای غلامان و کنیزان ایشان، که هفتهزار و سیصد و سی و هفت نفر بودند، ومغنیان و مغنیاه ایشان دویست نفر بودند.۶۵65
واسبان ایشان هفتصد و سی و شش، و قاطران ایشان دویست و چهل و پنج.۶۶66
و شتران ایشان چهارصد و سی و پنج و حماران ایشان ششهزار وهفتصد و بیست.۶۷67
و چون ایشان به خانه خداوند که دراورشلیم است رسیدند، بعضی از روسای آبا، هدایای تبرعی به جهت خانه خدا آوردند تا آن رادر جایش برپا نمایند.۶۸68
برحسب قوه خود، شصت و یک هزار درهم طلا و پنج هزار منای نقره و صد (دست ) لباس کهانت به خزانه به جهت کار دادند.۶۹69
پس کاهنان و لاویان و بعضی از قوم و مغنیان و دربانان و نتینیم در شهرهای خودساکن شدند و تمامی اسرائیل در شهرهای خودمسکن گرفتند.۷۰70