و خواهنددانست که من یهوه هستم و عبث نگفتم که این بلارا بر ایشان وارد خواهم آورد.»۹9
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.