اما بقیتی نگاه خواهم داشت. وچون در میان کشورها پراکنده شوید، بقیه السیف شما در میان امت‌ها ساکن خواهند شد.۷7
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.