و چون کشتگان شما در میان شما بیفتند، آنگاه خواهی دانست که من یهوه هستم.۶6
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.