و دست خود را بر ایشان دراز کرده، زمین را درتمام مسکن های ایشان خرابتر و ویرانتر از بیابان دبله خواهم ساخت. پس خواهند دانست که من یهوه هستم.»۱۳13
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.