خداوند یهوه چنین می‌گوید: «به‌دست خود بزن و پای خود را بر زمین بکوب و بگو: وای بر تمامی رجاسات و شریر خاندان اسرائیل زیراکه به شمشیر و قحط و وباخواهد افتاد.۱۰10
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.