و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:۱1
«در غره ماه اول مسکن خیمه اجتماع را برپا نما.۲2
و تابوت شهادت را در آن بگذار. وحجاب را پیش تابوت پهن کن.۳3
و خوان رادرآورده، چیزهایی را که می‌باید، بر آن ترتیب نما. و چراغدان را درآور و چراغهایش را آراسته کن.۴4
و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت بگذار، و پرده دروازه را بر مسکن بیاویز.۵5
و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع بگذار.۶6
و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح بگذار، و آب در آن بریز.۷7
و صحن را گرداگرد برپا کن. و پرده دروازه صحن رابیاویز.۸8
و روغن مسح را گرفته، مسکن را با آنچه در آن است مسح کن، و آن را با همه اسبابش تقدیس نما تا مقدس شود.۹9
و مذبح قربانی سوختنی را با همه اسبابش مسح کرده، مذبح راتقدیس نما. و مذبح، قدس اقداس خواهد بود.۱۰10
و حوض را با پایه‌اش مسح نموده، تقدیس کن.۱۱11
و هارون و پسرانش را نزد دروازه خیمه اجتماع آورده، ایشان را به آب غسل ده.۱۲12
وهارون را به رخت مقدس بپوشان، و او را مسح کرده، تقدیس نما، تا برای من کهانت کند.۱۳13
وپسرانش را نزدیک آورده، ایشان را به پیراهنهابپوشان.۱۴14
و ایشان را مسح کن، چنانکه پدرایشان را مسح کردی تا برای من کهانت نماید. ومسح ایشان هر آینه برای کهانت ابدی در نسلهای ایشان خواهد بود.»۱۵15
پس موسی موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود کرد، و همچنین به عمل آورد.۱۶16
و واقع شد در غره ماه اول از سال دوم که مسکن برپا شد،۱۷17
و موسی مسکن را برپا نمود، وپایه هایش را بنهاد و تخته هایش را قایم کرد، وپشت بندهایش را گذاشت، و ستونهایش را برپانمود،۱۸18
و خیمه را بالای مسکن کشید، و پوشش خیمه را بر زبر آن گسترانید، چنانکه خداوند به موسی‌امر نموده بود.۱۹19
و شهادت را گرفته، آن رادر تابوت نهاد، و عصاها را بر تابوت گذارد، وکرسی رحمت را بالای تابوت گذاشت.۲۰20
وتابوت را به مسکن درآورد، و حجاب ستر راآویخته، آن را پیش تابوت شهادت کشید. چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود.۲۱21
و خوان را در خیمه اجتماع به طرف شمالی مسکن، بیرون حجاب نهاد.۲۲22
و نان را به حضور خداوند بر آن ترتیب داد، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود.۲۳23
و چراغدان را در خیمه اجتماع، مقابل خوان به طرف جنوبی مسکن نهاد.۲۴24
و چراغها رابه حضور خداوند گذاشت، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود.۲۵25
و مذبح زرین را درخیمه اجتماع، پیش حجاب نهاد.۲۶26
و بخورمعطر بر آن سوزانید، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود.۲۷27
و پرده دروازه مسکن راآویخت.۲۸28
و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع وضع کرد، و قربانی سوختنی و هدیه را بر آن گذرانید، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود.۲۹29
و حوض رادر میان خیمه اجتماع و مذبح وضع کرده، آب برای شستن در آن بریخت.۳۰30
و موسی و هارون وپسرانش دست و پای خود را در آن شستند.۳۱31
وقتی که به خیمه اجتماع داخل شدند ونزد مذبح آمدند شست و شو کردند، چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود.۳۲32
و صحن راگرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود، و پرده دروازه صحن را آویخت. پس موسی کار را به انجام رسانید.۳۳33
آنگاه ابر، خیمه اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت.۳۴34
و موسی نتوانست به خیمه اجتماع داخل شود، زیراکه ابربر آن ساکن بود، و جلال خداوند مسکن را پرساخته بود.۳۵35
و چون ابر از بالای مسکن برمی خاست، بنی‌اسرائیل در همه مراحل خودکوچ می‌کردند.۳۶36
و هرگاه ابر برنمی خاست، تاروز برخاستن آن، نمی کوچیدند.۳۷37
زیرا که در روز، ابر خداوند بر مسکن و در شب، آتش بر آن می‌بود، در نظر تمامی خاندان اسرائیل، در همه منازل ایشان.۳۸38