خروج 25

و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: ۱ 1
«به بنی‌اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند؛ از هر‌که به میل دل بیاورد، هدایای مرا بگیرید. ۲ 2
و این است هدایا که از ایشان می‌گیرید: طلا و نقره و برنج، ۳ 3
و لاجورد وارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز، ۴ 4
و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم، ۵ 5
وروغن برای چراغها، و ادویه برای روغن مسح، وبرای بخور معطر، ۶ 6
و سنگهای عقیق و سنگهای مرصعی برای ایفود و سینه بند. ۷ 7
و مقامی ومقدسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. ۸ 8
موافق هر‌آنچه به تو نشان دهم از نمونه مسکن و نمونه جمیع اسبابش، همچنین بسازید. ۹ 9
«و تابوتی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع و نیم وبلندیش یک ذراع و نیم باشد. ۱۰ 10
و آن را به طلای خالص بپوشان. آن را از درون و بیرون بپوشان، وبر زبرش به هر طرف تاجی زرین بساز. ۱۱ 11
وبرایش چهار حلقه زرین بریز، و آنها را بر چهارقایمه‌اش بگذار، دو حلقه بر یک طرفش و دوحلقه بر طرف دیگر. ۱۲ 12
و دو عصا از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان. ۱۳ 13
و آن عصاها رادر حلقه هایی که بر طرفین تابوت باشد بگذران، تاتابوت را به آنها بردارند. ۱۴ 14
و عصاها درحلقه های تابوت بماند و از آنها برداشته نشود. ۱۵ 15
و آن شهادتی را که به تو می‌دهم، در تابوت بگذار. ۱۶ 16
و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع ونیم. ۱۷ 17
و دو کروبی از طلا بساز، آنها را ازچرخکاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز. ۱۸ 18
و یک کروبی در این سر و کروبی دیگر در آن سر بساز، کروبیان را از تخت رحمت بر هر دوطرفش بساز. ۱۹ 19
و کروبیان بالهای خود را بر زبرآن پهن کنند، و تخت رحمت را به بالهای خودبپوشانند. و رویهای ایشان به سوی یکدیگرباشد، و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد. ۲۰ 20
و تخت رحمت را بر روی تابوت بگذارو شهادتی را که به تو می‌دهم در تابوت بنه. ۲۱ 21
ودر آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای تخت رحمت از میان دو کروبی که بر تابوت شهادت می‌باشند، با تو سخن خواهم گفت، درباره همه اموری که بجهت بنی‌اسرائیل تو را امر خواهم فرمود. ۲۲ 22
«و خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو ذراع، و عرضش یک ذراع، و بلندیش یک ذراع و نیم باشد. ۲۳ 23
و آن را به طلای خالص بپوشان، و تاجی از طلا به هر طرفش بساز. ۲۴ 24
وحاشیه‌ای به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز، و برای حاشیه‌اش تاجی زرین از هر طرف بساز. ۲۵ 25
و چهار حلقه زرین برایش بساز، و حلقه‌ها را برچهار گوشه چهار قایمه‌اش بگذار. ۲۶ 26
و حلقه هادر برابر حاشیه باشد، تا خانه‌ها باشد بجهت عصاها برای برداشتن خوان. ۲۷ 27
و عصاها را ازچوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان تاخوان را بدانها بردارند. ۲۸ 28
و صحنها و کاسه‌ها وجامها و پیاله هایش را که به آنها هدایای ریختنی می‌ریزند بساز، آنها را از طلای خالص بساز. ۲۹ 29
ونان تقدمه را بر خوان، همیشه به حضور من بگذار. ۳۰ 30
«و چراغدانی از طلای خالص بساز، و ازچرخکاری چراغدان ساخته شود، قاعده‌اش وپایه‌اش و پیاله هایش و سیبهایش و گلهایش ازهمان باشد. ۳۱ 31
و شش شاخه از طرفینش بیرون آید، یعنی سه شاخه چراغدان از یک طرف و سه شاخه چراغدان از طرف دیگر. ۳۲ 32
سه پیاله بادامی با سیبی و گلی در یک شاخه و سه پیاله بادامی با سیبی و گلی در شاخه دیگر و هم چنین در شش شاخه‌ای که از چراغدان بیرون می‌آید. ۳۳ 33
و درچراغدان چهار پیاله بادامی با سیبها و گلهای آنهاباشد. ۳۴ 34
و سیبی زیر دو شاخه آن و سیبی زیر دوشاخه آن و سیبی زیر دو شاخه آن بر شش شاخه‌ای که از چراغدان بیرون می‌آید. ۳۵ 35
وسیبها و شاخه هایش از همان باشد، یعنی از یک چرخکاری طلای خالص. ۳۶ 36
و هفت چراغ برای آن بساز، و چراغهایش را بر بالای آن بگذار تاپیش روی آن را روشنایی دهند. ۳۷ 37
و گل گیرها وسینیهایش از طلای خالص باشد. ۳۸ 38
خودش باهمه اسبابش از یک وزنه طلای خالص ساخته شود. ۳۹ 39
و آگاه باش که آنها را موافق نمونه آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی. ۴۰ 40