و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:۱1
«به بنی‌اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند؛ از هر‌که به میل دل بیاورد، هدایای مرا بگیرید.۲2
و این است هدایا که از ایشان می‌گیرید: طلا و نقره و برنج،۳3
و لاجورد وارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز،۴4
و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم،۵5
وروغن برای چراغها، و ادویه برای روغن مسح، وبرای بخور معطر،۶6
و سنگهای عقیق و سنگهای مرصعی برای ایفود و سینه بند.۷7
و مقامی ومقدسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم.۸8
موافق هر‌آنچه به تو نشان دهم از نمونه مسکن و نمونه جمیع اسبابش، همچنین بسازید.۹9
«و تابوتی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع و نیم وبلندیش یک ذراع و نیم باشد.۱۰10
و آن را به طلای خالص بپوشان. آن را از درون و بیرون بپوشان، وبر زبرش به هر طرف تاجی زرین بساز.۱۱11
وبرایش چهار حلقه زرین بریز، و آنها را بر چهارقایمه‌اش بگذار، دو حلقه بر یک طرفش و دوحلقه بر طرف دیگر.۱۲12
و دو عصا از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان.۱۳13
و آن عصاها رادر حلقه هایی که بر طرفین تابوت باشد بگذران، تاتابوت را به آنها بردارند.۱۴14
و عصاها درحلقه های تابوت بماند و از آنها برداشته نشود.۱۵15
و آن شهادتی را که به تو می‌دهم، در تابوت بگذار.۱۶16
و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع ونیم.۱۷17
و دو کروبی از طلا بساز، آنها را ازچرخکاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز.۱۸18
و یک کروبی در این سر و کروبی دیگر در آن سر بساز، کروبیان را از تخت رحمت بر هر دوطرفش بساز.۱۹19
و کروبیان بالهای خود را بر زبرآن پهن کنند، و تخت رحمت را به بالهای خودبپوشانند. و رویهای ایشان به سوی یکدیگرباشد، و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد.۲۰20
و تخت رحمت را بر روی تابوت بگذارو شهادتی را که به تو می‌دهم در تابوت بنه.۲۱21
ودر آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای تخت رحمت از میان دو کروبی که بر تابوت شهادت می‌باشند، با تو سخن خواهم گفت، درباره همه اموری که بجهت بنی‌اسرائیل تو را امر خواهم فرمود.۲۲22
«و خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو ذراع، و عرضش یک ذراع، و بلندیش یک ذراع و نیم باشد.۲۳23
و آن را به طلای خالص بپوشان، و تاجی از طلا به هر طرفش بساز.۲۴24
وحاشیه‌ای به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز، و برای حاشیه‌اش تاجی زرین از هر طرف بساز.۲۵25
و چهار حلقه زرین برایش بساز، و حلقه‌ها را برچهار گوشه چهار قایمه‌اش بگذار.۲۶26
و حلقه هادر برابر حاشیه باشد، تا خانه‌ها باشد بجهت عصاها برای برداشتن خوان.۲۷27
و عصاها را ازچوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان تاخوان را بدانها بردارند.۲۸28
و صحنها و کاسه‌ها وجامها و پیاله هایش را که به آنها هدایای ریختنی می‌ریزند بساز، آنها را از طلای خالص بساز.۲۹29
ونان تقدمه را بر خوان، همیشه به حضور من بگذار.۳۰30
«و چراغدانی از طلای خالص بساز، و ازچرخکاری چراغدان ساخته شود، قاعده‌اش وپایه‌اش و پیاله هایش و سیبهایش و گلهایش ازهمان باشد.۳۱31
و شش شاخه از طرفینش بیرون آید، یعنی سه شاخه چراغدان از یک طرف و سه شاخه چراغدان از طرف دیگر.۳۲32
سه پیاله بادامی با سیبی و گلی در یک شاخه و سه پیاله بادامی با سیبی و گلی در شاخه دیگر و هم چنین در شش شاخه‌ای که از چراغدان بیرون می‌آید.۳۳33
و درچراغدان چهار پیاله بادامی با سیبها و گلهای آنهاباشد.۳۴34
و سیبی زیر دو شاخه آن و سیبی زیر دوشاخه آن و سیبی زیر دو شاخه آن بر شش شاخه‌ای که از چراغدان بیرون می‌آید.۳۵35
وسیبها و شاخه هایش از همان باشد، یعنی از یک چرخکاری طلای خالص.۳۶36
و هفت چراغ برای آن بساز، و چراغهایش را بر بالای آن بگذار تاپیش روی آن را روشنایی دهند.۳۷37
و گل گیرها وسینیهایش از طلای خالص باشد.۳۸38
خودش باهمه اسبابش از یک وزنه طلای خالص ساخته شود.۳۹39
و آگاه باش که آنها را موافق نمونه آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی.۴۰40