پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح، به مقدسینی که در افسس می‌باشند وایمانداران در مسیح عیسی.۱1
فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی مسیح خداوند بر شما باد.۲2
متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح.۳3
چنانکه ما راپیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او درمحبت مقدس و بی‌عیب باشیم.۴4
که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی اراده خود،۵5
برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب.۶6
که در وی به‌سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته‌ایم.۷7
که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در حکمت و فطانت.۸8
چونکه سر اراده خود را به ما شناسانید، برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود،۹9
برای انتظام کمال زمانها تا همه‌چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، درمسیح جمع کند، یعنی در او.۱۰10
که ما نیز در وی میراث او شده‌ایم، چنانکه پیش معین گشتیم برحسب قصد او. که همه‌چیزها را موافق رای اراده خود می‌کند.۱۱11
تا از ما که اول امیدوار به مسیح می‌بودیم، جلال او ستوده شود.۱۲12
و دروی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید.۱۳13
که بیعانه میراث ما است برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود.۱۴14
بنابراین، من نیز چون خبر ایمان شما را درعیسی خداوند ومحبت شما را با همه مقدسین شنیدم،۱۵15
باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود،۱۶16
تاخدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید.۱۷17
تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین،۱۸18
و چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به مامومنین برحسب عمل توانایی قوت او۱۹19
که درمسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید وبه‌دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید،۲۰20
بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می‌شود، نه در این عالم فقطبلکه در عالم آینده نیز. (aiōn g165)۲۱21
و همه‌چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سرهمه‌چیز به کلیسا داد،۲۲22
که بدن اوست یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد.۲۳23