اما درباره جمع کردن زکات برای مقدسین، چنانکه به کلیساهای غلاطیه فرمودم، شما نیز همچنین کنید.۱1
در روز اول هفته، هر یکی از شما بحسب نعمتی که یافته باشد، نزد خود ذخیره کرده، بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد.۲2
و چون برسم، آنانی را که اختیار کنید با مکتوبها خواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشلیم ببرند.۳3
و اگرمصلحت باشد که من نیز بروم، همراه من خواهندآمد.۴4
و چون از مکادونیه عبور کنم، به نزد شماخواهم آمد، زیرا که از مکادنیه عبور می‌کنم،۵5
واحتمال دارد که نزد شما بمانم بلکه زمستان را نیزبسر برم تا هرجایی که بروم، شما مرا مشایعت کنید.۶6
زیرا که الان اراده ندارم در بین راه شما راملاقات کنم، چونکه امیدوارم مدتی با شما توقف نمایم، اگر خداوند اجازت دهد.۷7
لیکن من تاپنطیکاست در افسس خواهم ماند،۸8
زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد و معاندین، بسیارند.۹9
لیکن اگر تیموتاوس آید، آگاه باشیدکه نزد شما بی‌ترس باشد، زیرا که در کار خداوندمشغول است چنانکه من نیز هستم.۱۰10
لهذاهیچ‌کس او را حقیر نشمارد، بلکه او را به سلامتی مشایعت کنید تا نزد من آید زیرا که او را با برادران انتظار می‌کشم.۱۱11
اما درباره اپلس برادر، از اوبسیار درخواست نمودم که با برادران به نزد شمابیاید، لیکن هرگز رضا نداد که الحال بیاید ولی چون فرصت یابد خواهد آمد.۱۲12
بیدار شوید، در ایمان استوار باشید و مردان باشید و زورآور شوید.۱۳13
جمیع کارهای شما با محبت باشد.۱۴14
و‌ای برادران به شماالتماس دارم (شما خانواده استیفان را می‌شناسیدکه نوبر اخائیه هستند و خویشتن را به خدمت مقدسین سپرده اند)،۱۵15
تا شما نیز چنین اشخاص را اطاعت کنید و هرکس را که در کار و زحمت شریک باشد.۱۶16
و از آمدن استفان و فرتوناتس واخائیکوس مرا شادی رخ نمود زیرا که آنچه ازجانب شما ناتمام بود، ایشان تمام کردند.۱۷17
چونکه روح من و شما را تازه کردند. پس چنین اشخاص را بشناسید.۱۸18
کلیساهای آسیا به شما سلام می‌رسانند واکیلا و پرسکلا با کلیسایی که در خانه ایشانند، به شما سلام بسیار در خداوند می‌رسانند.۱۹19
همه برادران شما را سلام می‌رسانند. یکدیگر را به بوسه مقدسانه سلام رسانید.۲۰20
من پولس ازدست خود سلام می‌رسانم.۲۱21
اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، اناتیما باد. ماران اتا.۲۲22
فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد.۲۳23
محبت من با همه شما در مسیح عیسی باد، آمین.۲۴24