اول تواریخ 1

آدم، شِيث اَنوش، ۱ 1
قِينان مهلَلئِيل يارَد، ۲ 2
خَنُوخ مَتُوشالَح لَمَک، ۳ 3
نُوح سام حام يافَث. ۴ 4
پسران يافَث: جُومَر و ماجُوج و ماداي و ياوان و ماشَک و تيراس. ۵ 5
وپسران جُومَر: اَشکَناز و ريفات و تُجَرمَه. ۶ 6
و پسران ياوان: اَلِيشَه و تَرشِيش و کتيم و دُودانِيم. ۷ 7
و پسران حام: کوش و مِصرايم و فُوت و کَنعان. ۸ 8
و پسران کوش: سَبا و حَويلَه و سبتا و رَعما و سَبتَکا. و پسران رَعما: شَبا و دَدان. ۹ 9
و کوش، نِمرود را آورد، و او به جبار شدن در جهان شروع نمود. ۱۰ 10
و مِصرايم، لُوديم و عَنَاميم و لَهابيم و نَفتُوحيم را آورد، ۱۱ 11
و فَتروسيم و کَسلُوحيم را که فَلَستيم و کَفتوريم از ايشان پديد آمدند. ۱۲ 12
و کَنعان نُخست زاده خود، صيدون و حِتّ را آورد، ۱۳ 13
و يبُوسي و اَمُوري و جَرجاشي، ۱۴ 14
و حِوّي و عِرقي و سِيني، ۱۵ 15
و اروادي و صَماري و حَماتي را. ۱۶ 16
پسران سام: عيلام و آشُّور و اَرفَکشاد و لُود واَرام و عُوص و حُول و جاتَر و ماشَک. ۱۷ 17
و اَرفَکشاد، شالَح را آورد و شالَح، عابَر را آورد. ۱۸ 18
و براي عابَر، دو پسر متولد شدند که يکي را فالَج نام بود زيرا در ايام وي زمين منقسم شد و اسم برادرش يقطان بود. ۱۹ 19
و يقطان، اَلمُوداد و شالَف و حَضَرموت و يارَح را آورد؛ ۲۰ 20
و هَدُورام و اُوزال و دِقلَه، ۲۱ 21
و اِيبال و اَبيمايل و شَبا، ۲۲ 22
و اُوفير و حَويلَه و يوباب را که جميع اينها پسران يقطان بودند. ۲۳ 23
سام، اَرفَکشاد سالَح، ۲۴ 24
عابَر فالَج رَعُو، ۲۵ 25
سَروج ناحُور تارَح، ۲۶ 26
اَبرام که همان ابراهيم باشد. ۲۷ 27
پسران ابراهيم: اسحاق واسماعيل. ۲۸ 28
اين است پيداش ايشان: نخستزاده اسماعيل: نَبايوت و قيدار و اَدَبئيل و مِبسام، ۲۹ 29
و مِشماع و دُومَه و مَسّا و حَدَد و تيما، ۳۰ 30
و يطُور و نافيش و قِدمَه که اينان پسران اسماعيل بودند. ۳۱ 31
و پسران قَطُورَه که مُتعه ابراهيم بود، پس او زِمران و يقشان و مَدان و مِديان و يشباق و شُوحا را زاييد و پسران يقشان: شَبا و دَدان بودند. ۳۲ 32
و پسران مِديان عِيفَه و عِيفَرو خَنُوح و اَبيداع و اَلدَعَه بودند. پس جميع اينها پسران قَطُورَه بودند. ۳۳ 33
و ابراهيم اسحاق را آورد؛ و پسران اسحاق عِيسُو واسرائيل بودند. ۳۴ 34
و پسران عِيسُو: اَليفاز و رَعُوئيل و يعُوش و يعلام وقُورَح. ۳۵ 35
پسران اَليفاز: تيمان و اُومار و صَفي و جَعتام و قَناز و تِمناع و عَماليق. ۳۶ 36
پسران رَعُوئيل: نَحَت و زارَح و شَمَّه و مِزَّه. ۳۷ 37
و پسران سَعِير: لُوطان و شُوبال و صِبعون و عَنَه و ديشُون و اِيصر ودِيشان. ۳۸ 38
و پسران لُوطان: حوري و هُومام و خواهر لُوطان تِمناع. ۳۹ 39
پسران شُوبال: عَليان ومَنَاحَت وعِيبال وشَفي واُونام و پسران صِبعُون: اَيه و عَنَه. ۴۰ 40
و پسران عَنَه: ديشون وپسران ديشون: حَمران و اِشبان و يتران و کَران. ۴۱ 41
پسران ايصر: بِلهان و زَعوان و يعقان وپسران ديشان: عُوص و اَران. ۴۲ 42
و پادشاهاني که در زمين اَدُوم سلطنت نمودند، پيش از آنکه پادشاهي بر بني اسرائيل سلطنت کند، اينانند: بالَع بن بَعُور و اسم شهر او دِنهابِه بود. ۴۳ 43
و بالَع مُرد و يوباب بن زارَح از بُصرَه به جايش پادشاه شد. ۴۴ 44
و يوباب مرد و حوشام از زمين تيماني به جايش سلطنت نمود. ۴۵ 45
و حُوشام مُرد وهَدَد بن بَدَد که مِديان را در زمين موآب شکست داد در جايش پادشاه شد و اسم شهرش عَوِيت بود. ۴۶ 46
و هَدَد مُرد و سَملَه از مَسريقَه به جايش پادشاه شد. ۴۷ 47
و سَملَه مُرد و شاؤل از رَحُوبوت نهر به جايش پادشاه شد. ۴۸ 48
و شاؤل مُرد و بَعل حانان بن عَکبور به جايش پادشاه شد. ۴۹ 49
و بَعل حانان مُرد وهَدَد به جايش پادشاه شد؛ و اسم شهرش فاعي و اسم زنش مَهِيطَبئيل دختر مَطرِد دختر مَي ذَهَب بود. ۵۰ 50
وهَدَد مُرد و اَميرانِ اَدوُم امير تِمناع وامير اَليه و امير يتِيت بودند. ۵۱ 51
و اَمير اَهولِيبَامَه و امير اِيلَه و امير فِينُون؛ ۵۲ 52
وامير قَناز و اميرِتيمان وامير مِبصار؛ ۵۳ 53
وامير مَجدِيئيل وامير عيرام؛ اينان اميران اَدُوم بودند. ۵۴ 54