آدم، شِيث اَنوش،۱1
قِينان مهلَلئِيل يارَد،۲2
خَنُوخ مَتُوشالَح لَمَک،۳3
نُوح سام حام يافَث.۴4
پسران يافَث: جُومَر و ماجُوج و ماداي و ياوان و ماشَک و تيراس.۵5
وپسران جُومَر: اَشکَناز و ريفات و تُجَرمَه.۶6
و پسران ياوان: اَلِيشَه و تَرشِيش و کتيم و دُودانِيم.۷7
و پسران حام: کوش و مِصرايم و فُوت و کَنعان.۸8
و پسران کوش: سَبا و حَويلَه و سبتا و رَعما و سَبتَکا. و پسران رَعما: شَبا و دَدان.۹9
و کوش، نِمرود را آورد، و او به جبار شدن در جهان شروع نمود.۱۰10
و مِصرايم، لُوديم و عَنَاميم و لَهابيم و نَفتُوحيم را آورد،۱۱11
و فَتروسيم و کَسلُوحيم را که فَلَستيم و کَفتوريم از ايشان پديد آمدند.۱۲12
و کَنعان نُخست زاده خود، صيدون و حِتّ را آورد،۱۳13
و يبُوسي و اَمُوري و جَرجاشي،۱۴14
و حِوّي و عِرقي و سِيني،۱۵15
و اروادي و صَماري و حَماتي را.۱۶16
پسران سام: عيلام و آشُّور و اَرفَکشاد و لُود واَرام و عُوص و حُول و جاتَر و ماشَک.۱۷17
و اَرفَکشاد، شالَح را آورد و شالَح، عابَر را آورد.۱۸18
و براي عابَر، دو پسر متولد شدند که يکي را فالَج نام بود زيرا در ايام وي زمين منقسم شد و اسم برادرش يقطان بود.۱۹19
و يقطان، اَلمُوداد و شالَف و حَضَرموت و يارَح را آورد؛۲۰20
و هَدُورام و اُوزال و دِقلَه،۲۱21
و اِيبال و اَبيمايل و شَبا،۲۲22
و اُوفير و حَويلَه و يوباب را که جميع اينها پسران يقطان بودند.۲۳23
سام، اَرفَکشاد سالَح،۲۴24
عابَر فالَج رَعُو،۲۵25
سَروج ناحُور تارَح،۲۶26
اَبرام که همان ابراهيم باشد.۲۷27
پسران ابراهيم: اسحاق واسماعيل.۲۸28
اين است پيداش ايشان: نخستزاده اسماعيل: نَبايوت و قيدار و اَدَبئيل و مِبسام،۲۹29
و مِشماع و دُومَه و مَسّا و حَدَد و تيما،۳۰30
و يطُور و نافيش و قِدمَه که اينان پسران اسماعيل بودند.۳۱31
و پسران قَطُورَه که مُتعه ابراهيم بود، پس او زِمران و يقشان و مَدان و مِديان و يشباق و شُوحا را زاييد و پسران يقشان: شَبا و دَدان بودند.۳۲32
و پسران مِديان عِيفَه و عِيفَرو خَنُوح و اَبيداع و اَلدَعَه بودند. پس جميع اينها پسران قَطُورَه بودند.۳۳33
و ابراهيم اسحاق را آورد؛ و پسران اسحاق عِيسُو واسرائيل بودند.۳۴34
و پسران عِيسُو: اَليفاز و رَعُوئيل و يعُوش و يعلام وقُورَح.۳۵35
پسران اَليفاز: تيمان و اُومار و صَفي و جَعتام و قَناز و تِمناع و عَماليق.۳۶36
پسران رَعُوئيل: نَحَت و زارَح و شَمَّه و مِزَّه.۳۷37
و پسران سَعِير: لُوطان و شُوبال و صِبعون و عَنَه و ديشُون و اِيصر ودِيشان.۳۸38
و پسران لُوطان: حوري و هُومام و خواهر لُوطان تِمناع.۳۹39
پسران شُوبال: عَليان ومَنَاحَت وعِيبال وشَفي واُونام و پسران صِبعُون: اَيه و عَنَه.۴۰40
و پسران عَنَه: ديشون وپسران ديشون: حَمران و اِشبان و يتران و کَران.۴۱41
پسران ايصر: بِلهان و زَعوان و يعقان وپسران ديشان: عُوص و اَران.۴۲42
و پادشاهاني که در زمين اَدُوم سلطنت نمودند، پيش از آنکه پادشاهي بر بني اسرائيل سلطنت کند، اينانند: بالَع بن بَعُور و اسم شهر او دِنهابِه بود.۴۳43
و بالَع مُرد و يوباب بن زارَح از بُصرَه به جايش پادشاه شد.۴۴44
و يوباب مرد و حوشام از زمين تيماني به جايش سلطنت نمود.۴۵45
و حُوشام مُرد وهَدَد بن بَدَد که مِديان را در زمين موآب شکست داد در جايش پادشاه شد و اسم شهرش عَوِيت بود.۴۶46
و هَدَد مُرد و سَملَه از مَسريقَه به جايش پادشاه شد.۴۷47
و سَملَه مُرد و شاؤل از رَحُوبوت نهر به جايش پادشاه شد.۴۸48
و شاؤل مُرد و بَعل حانان بن عَکبور به جايش پادشاه شد.۴۹49
و بَعل حانان مُرد وهَدَد به جايش پادشاه شد؛ و اسم شهرش فاعي و اسم زنش مَهِيطَبئيل دختر مَطرِد دختر مَي ذَهَب بود.۵۰50
وهَدَد مُرد و اَميرانِ اَدوُم امير تِمناع وامير اَليه و امير يتِيت بودند.۵۱51
و اَمير اَهولِيبَامَه و امير اِيلَه و امير فِينُون؛۵۲52
وامير قَناز و اميرِتيمان وامير مِبصار؛۵۳53
وامير مَجدِيئيل وامير عيرام؛ اينان اميران اَدُوم بودند.۵۴54