و پسران داود که براي او در حَبرُون زاييده شدند، اينانند: نخست زاده اش اَمنون از اَخينُوعِم يزرَعِيليه؛ و دومين دانيال از اَبِيجايلِ کَرمَلِيه؛۱1
و سومين ابشالوم پسر مَعکَه دختر تَلماي پادشاه جَشور؛ و چهارمين اُدُونيا پسر حَجّيت.۲2
و پنجمين شَفَطيا از اَبيطال و ششمين يتَرعام از زن او عجلَه.۳3
اين شش براي او در حَبرون زاييده شدند که در آنجا هفت سال و شش ماه سلطنت نمود و در اورشليم سي سه سال سلطنت کرد.۴4
و اينها براي وي در اورشليم زاييده شدند: شِمعي و شوباب و ناتان و سُليمان. اين چهار از بَتشُوع دخترعَمّيئيل بودند.۵5
ويبِحار و اَليشامَع و اَليفالَط.۶6
و نُوجَه و نافَج و يافيع.۷7
و اَلِشَمَع و اَلياداع و اَلِيفَلَط که نه نفر باشند.۸8
همه اينها پسران داود بودند سواي پسران مُتعه ها. و خواهر ايشان تامار بود.۹9
و پسرسُليمان، رَحَبعام و پسر او ابّيا و پسر او آسا و پسر اويهُوشافاط.۱۰10
و پسر او يورام و پسر او اَخَزيا و پسر او يوآش.۱۱11
و پسر او اَمَصيا و پسر او عَزَريا وپسر او يوتام.۱۲12
و پسر او آحاز و پسر او حِزقيا و پسر او مَنَّسي.۱۳13
و پسر او آمون و پسر او يوشيا.۱۴14
و پسران يوشيا نخست زاده اش يوحانان و دومين يهُوياقيم و سومين صِدقَيا و چهارمين شَلّوم.۱۵15
و پسران يهُوياقيم پسر او يکُنيا و پسر او صِدقَيا.۱۶16
و پسران يکُنيا اَشّير و پسر او شأَلِتيئيل.۱۷17
و مَلکيرام و فَدايا و شَنأَصَّر و يقَميا و هوشاماع و نَدَبيا.۱۸18
و پسران فَدايا زَرُبّابِل و شِمعي و پسران زَرُبّابِل مَشُلاّم وحَنَنيا و خواهرايشان شَلُوميت بود.۱۹19
و حَشُوبَه و اُوهَل و بَرَخِيا و حَسَديا و يوشَب حَسَد که پنج نفر باشند.۲۰20
و پسران حَنَنيا فَلَطيا و اِشعيا، بني رفايا و بني اَرنان و بني عُوبَديا و بني شَکُنيا.۲۱21
و شَکُنيا شَمَعيا و پسران شَمَعيا، حَطّوش و يبحآل و باريح و نَعَريا و شافاط که شش باشند.۲۲22
و پسران نَعَريا اَليوعيناي و حِزقيا و عَزريقام که سه باشند.۲۳23
و بني اَليوعيناي هُودايا و اَلياشيب و فَلايا و عَقُّوب و يوحانان و دَلاياع و عَناني که هفت باشند.۲۴24