اول تواریخ 25

و داود و سرداران لشکر بعضي از پسران آساف و هِيمان و يدُوتُون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمايند؛ و شماره آناني که بر حسب خدمت خود به کار مي پرداختند اين است: ۱ 1
و اما از بني آساف، زَکُّور و يوسف و نَتَنيا و اَشرَئيلَه پسران آساف زير حکم آساف بودند که بر حسب فرمان پادشاه نبوت مي نمود. ۲ 2
و از يدُوتُون، پسران يدُوتون جَدَليا و صَرِي و اَشعيا و حَشَبيا و مَتَّتيا شش نفر زير حکم پدر خويش يدُوتُون با بربطها بودند که با حمد و تسبيح خداوند نبوت مي نمود. ۳ 3
و از هَيمان، پسران هَيمان بُقِّيا و مَتَنيا و عُزّيئيل و شَبُوئيل و يريموت و حَنَنيا و حَناني و اَلِيآتَه و جدَّلتِي و رُومَمتِي عَزَر و يشبِقاشَه و مَلُّوتِي و هُوتير و مَحزِيوت. ۴ 4
جميع اينها پسران هِيمان بودند که در کلام خدا به جهت برافراشتن بوق رايي پادشاه بود. و خدا به هِيمان چهارده پسر و سه دختر داد. ۵ 5
جميع اينها زير فرمان پدران خويش بودند تا در خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرايند و زير دست پادشاه و آساف و يدُوتُون و هِيمان به خدمت خانه خدا بپردازند. ۶ 6
و شماره ايشان با برادران ايشان که سراييدن را به جهت خداوند آموخته بودند، يعني همه کسان ماهر دويست و هشتاد وهشت نفر بودند. ۷ 7
و براي وظيفه هاي خود کوچک با بزرگ و معلم با تلميذ علي السويه قرعه انداختند. ۸ 8
پس قرعه اولِ بني آساف براي يوسف بيرون آمد. و قرعه دوم براي جَدَليا و او و برادرانش و پسرانش دوازده نفر بودند. ۹ 9
و سوم براي زَکّور و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۰ 10
و چهارم براي يصرِي و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۱ 11
و پنجم براي نَتَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۲ 12
و ششم براي بُقِّيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۳ 13
و هفتم براي يشَرئيله و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۴ 14
و هشتم براي اِشَعيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۵ 15
نهم براي مَتَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۶ 16
و دهم براي شِمعي و پسران او و برادران او دوازده نفر. ۱۷ 17
و يازدهم براي عَزَرئيل و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۸ 18
و دوازدهم براي حَشَبيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۱۹ 19
و سيزدهم براي شُوبائيل و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۰ 20
و چهاردهم براي مَتَّتيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۱ 21
و پانزدهم براي يريموت و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۲ 22
و شانزدهم براي حَنَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۳ 23
و هفدهم براي يشبَقاشه و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۴ 24
و هجدهم براي حَنانِي و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۵ 25
و نوزدهم براي مَلوتي و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۶ 26
و بيستم براي اِيلِيآتَه و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۷ 27
و بيست و يکم براي هُوتير و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۸ 28
و بيست و دوم براي جِدَّلتِي و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲۹ 29
و بيست و سوم براي مَحزِيوت و پسران و برادران او دوازده نفر. ۳۰ 30
و بيست و چهارم براي رُومَمتِي عَزَر و پسران و برادران او دوازده نفر. ۳۱ 31