و داود و سرداران لشکر بعضي از پسران آساف و هِيمان و يدُوتُون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمايند؛ و شماره آناني که بر حسب خدمت خود به کار مي پرداختند اين است:۱1
و اما از بني آساف، زَکُّور و يوسف و نَتَنيا و اَشرَئيلَه پسران آساف زير حکم آساف بودند که بر حسب فرمان پادشاه نبوت مي نمود.۲2
و از يدُوتُون، پسران يدُوتون جَدَليا و صَرِي و اَشعيا و حَشَبيا و مَتَّتيا شش نفر زير حکم پدر خويش يدُوتُون با بربطها بودند که با حمد و تسبيح خداوند نبوت مي نمود.۳3
و از هَيمان، پسران هَيمان بُقِّيا و مَتَنيا و عُزّيئيل و شَبُوئيل و يريموت و حَنَنيا و حَناني و اَلِيآتَه و جدَّلتِي و رُومَمتِي عَزَر و يشبِقاشَه و مَلُّوتِي و هُوتير و مَحزِيوت.۴4
جميع اينها پسران هِيمان بودند که در کلام خدا به جهت برافراشتن بوق رايي پادشاه بود. و خدا به هِيمان چهارده پسر و سه دختر داد.۵5
جميع اينها زير فرمان پدران خويش بودند تا در خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرايند و زير دست پادشاه و آساف و يدُوتُون و هِيمان به خدمت خانه خدا بپردازند.۶6
و شماره ايشان با برادران ايشان که سراييدن را به جهت خداوند آموخته بودند، يعني همه کسان ماهر دويست و هشتاد وهشت نفر بودند.۷7
و براي وظيفه هاي خود کوچک با بزرگ و معلم با تلميذ علي السويه قرعه انداختند.۸8
پس قرعه اولِ بني آساف براي يوسف بيرون آمد. و قرعه دوم براي جَدَليا و او و برادرانش و پسرانش دوازده نفر بودند.۹9
و سوم براي زَکّور و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۰10
و چهارم براي يصرِي و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۱11
و پنجم براي نَتَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۲12
و ششم براي بُقِّيا و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۳13
و هفتم براي يشَرئيله و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۴14
و هشتم براي اِشَعيا و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۵15
نهم براي مَتَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۶16
و دهم براي شِمعي و پسران او و برادران او دوازده نفر.۱۷17
و يازدهم براي عَزَرئيل و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۸18
و دوازدهم براي حَشَبيا و پسران و برادران او دوازده نفر.۱۹19
و سيزدهم براي شُوبائيل و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۰20
و چهاردهم براي مَتَّتيا و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۱21
و پانزدهم براي يريموت و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۲22
و شانزدهم براي حَنَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۳23
و هفدهم براي يشبَقاشه و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۴24
و هجدهم براي حَنانِي و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۵25
و نوزدهم براي مَلوتي و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۶26
و بيستم براي اِيلِيآتَه و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۷27
و بيست و يکم براي هُوتير و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۸28
و بيست و دوم براي جِدَّلتِي و پسران و برادران او دوازده نفر.۲۹29
و بيست و سوم براي مَحزِيوت و پسران و برادران او دوازده نفر.۳۰30
و بيست و چهارم براي رُومَمتِي عَزَر و پسران و برادران او دوازده نفر.۳۱31