پسران اسرائيل اينانند: رؤبين وشَمعون و لاوي يهودا ويسّاکار زبِولون۱1
و دان ويوسف و بنيامين و نَفتالي وجاد واَشِير.۲2
پسران يهودا: عِير واُونان وشيلَه؛ اين سه نفر از بَتشُوعِ کَنعانيه براي او زاييده شدند؛ وعير نخست زاده يهودا به نظر خداوند شرير بود؛ پس او را کُشت.۳3
و عروس وي تامار فارَص و زارَح را براي وي زاييد، و همه پسران يهودا پنج نفر بودند.۴4
و پسران فارَص: حَصرون وحامول.۵5
و پسران زارَح: زِمري و اِيتان وهِيمان و کَلکُول و دارَع که همگي ايشان پنج نفر بودند.۶6
واز پسران کَرمِي، عاکار مضطرب کننده اسرائيل بود که درباره چيز حرام خيانت ورزيد.۷7
و پسر اِيتان: عَزَريا بود.۸8
و پسران حَصرُون که براي وي زاييده شدند، يرحَمئيل ورام وکَلُوباي.۹9
و رام عَميناداب را آورد وعَميناداب نَحشُون را آورد که رئيس بني يهودا بود.۱۰10
و نَحشُون سَلما را آورد و سَلما بُوعَز را آورد.۱۱11
و بُوعَز عوبيد را آورد و عُوبيد يسي را آورد.۱۲12
يسي نخست زاده خويش اَلِيآب را آورد،و دومين ابيناداب را، و سومين شِمعي را،۱۳13
وچهارمين نَتَنئيل را و پنجمين رَدّاي را،۱۴14
وششمين اُوصَم را وهفتمين داود را آورد.۱۵15
و خواهران ايشان صَرُويه و اَبيحايل بودند. و پسران صَرُويه، اَبشاي و يوآب و عَسائيل، سه نفر بودند.۱۶16
و اَبيحايل عَماسا را زائيد و پدر عَماسا يتَرِ اِسماعيلي بود.۱۷17
و کاليب بن حَصرُون از زن خود عَزُوبَه واز يرِيعُوت اولاد به هم رسانيد و پسران وي اينانند: ياشَر و شُوباب و اَردُون.۱۸18
و عَزُوبَه مُرد وکاليب اَفرات را به زني گرفت و او حور را براي وي زاييد.۱۹19
وحُور، اُوري را آورد واُوري بَصَلئيل را آورد.۲۰20
وبعد از آن، حَصرُون به دختر ماکير پدر جِلعاد درآمده، او را به زني گرفت حيني که شصت ساله بود و او سَجُوب را براي وي زاييد.۲۱21
و سَجُوب يائير را آورد و او بيست و سه شهر در زمين جِلعاد داشت.۲۲22
واو جَشور و اَرام را که حَوُّوب يائير باشد، با قنات و دهات آنها که شصت شهر بود، از ايشان گرفت و جمييع اينها از آن بني ماکير پدر جِلعاد بودند.۲۳23
و بعد از آنکه حَصرُون در کاليب اَفراته وفات يافت، اَبِيه زن حَصرُون اَشحُور پدر تَقُوع را براي وي زاييد.۲۴24
و پسران يرحَمئيل نخست زاده حَصرُون نخست زاده اش: رام و بُونَه و اُورَن و اُوصَم و اَخيا بودند.۲۵25
و يرحَمئيل را زن ديگر مسمّاة به عطارَه بود که مادرِ اُونام باشد.۲۶26
و پسران رام نخست زاده يرحَمئيل مَعص ويامِين و عاقَر بودند.۲۷27
و پسران اُونام: شَمّاي وياداع بودند، و پسران شَمّاي ناداب و اَبيشور.۲۸28
و اسم زن ابيشور اَبِيحايل بود و او اَحبان و مُوليد را براي وي زاييد.۲۹29
ناداب سَلَد و اَفّايم بودند و سَلَد بي اولاد مُرد.۳۰30
و بني اَفّايم يشعي و بني يشعي شيشان و بني شيشان اَحلاي.۳۱31
و پسران ياداع برادر شَماي يتَر ويوناتان؛ و يتَر بي اولاد مُرد.۳۲32
و پسران يوناتان: فالَت وزازا. اينها پسران يرحَمئيل بودند.۳۳33
و شيشان را پسري نبود ليکن دختران داشت وشيشان را غلامي مصري بود که يرحاع نام داشت.۳۴34
و شيشان دختر خود را به غلام خويش يرحاع به زني داد و او عَتّاي را براي وي زاييد.۳۵35
وعتاي ناتان را آورد و ناتان زاباد را آورد.۳۶36
و زاباد اَفلال را آورد و اَفلال عوبيد را آورد.۳۷37
و عوبيد ييهُو را آورد، ييهُوعَزَريا را آورد.۳۸38
و عَزَريا حالَص را آورد و حالص اَلعاسَه را آورد.۳۹39
و اَلعاسَه سَسماي را آورد و سَسماي شَلُّوُم را آورد.۴۰40
و شَلوم يقَميا را آورد و يقَميا اَلِيشَمَع را آورد.۴۱41
و بني کاليب برادر يرحَمئيل نخست زاده اش ميشاع که پدر زِيف باشد و بني ماريشَه که پدرحَبرُون باشد بودند.۴۲42
و پسران حَبرُون: قُورَح و تَفُّوح و راقَم و شامَع.۴۳43
و شامَع راحَم پدر يرقَعام راآورد و راقَم شَمّاي را آورد.۴۴44
و پسر شَمّاي ماعئون و ماعون پدر بَيت صُور بود.۴۵45
عِيفَه مُتعه کاليب حاران و موصا و جازيز را زاييد و حاران جازيز را آورد.۴۶46
وپسران يهداي راجَم و يوتام و جيشان و فالَت و عِيفَه و شاعَف.۴۷47
و مَعکه مُتعه کاليب، شابَرو تِرحَنه را زاييد.۴۸48
و او نيز شاعَف، پدر مَدمَنَه و شوا، پدر مَکبينا پدر جِبعا را زاييد؛ و دختر کاليب عَکسَه بود.۴۹49
و پسران کاليب بن حُور نخست زاده اَفراته اينانند: شُوبال پدر قربه يعاريم،۵۰50
و سَلما پدر بيت لحم و حاريف پدر بيت جادَر.۵۱51
و پسران شوبال پدر قريه يعاريم اينانند: هَرُواه و نصف مَنُوحُوت.۵۲52
و قبايل قريه يعاريم اينانند: يترِيان و فُوتيان و شُوماتيان و مِشراعيان که از ايشان صارعاتيان و اِشطاوُليان پيدا شدند.۵۳53
وبني سَلما بيت لحم و نطوفاتيان و عَطروت بيت يوآب و نصف مانَحتيان و صُرعيان بودند.۵۴54
و قبايل کاتباني که در يعبيص ساکن بودند، تِرعاتيان و شِمعاتيان و سُوکاتيان بودند. اينان قينيان اند که از حَمَّت پدرِبَيت ريکاب بيرون آمدند.۵۵55