Luka 2

1 Henu mu magono aghu, jhatokili kwamba Kaisari Agusto ahomisi lilaghisu kujhelesya kujha jhitolibhwayi sensa jha bhanu bhoha bhabhiishi pa dunia. 2 Ejhe jhajhele sensa jha kwanza jhajhabhombiki wakati Krenio ndo gavana bhwa Siria. 3 Efyo, kila mmonga akalota kumjini kwa muene kujhandikisya sensa. 4 Ni muene Yusufu akabhoka kabhele mu mji bhwa Nazareti okhu Galilaya ni kusafiri Yudea mu mji bhwa Bethlehemu, bhwa umanyikene kama mji bhwa Daudi, kwandabha jhatokili mu lukholo lwa Daudi. 5 Alotili okhu kwijhandikisya pamonga ni Mariamu, ambajhe amposili na akajha ilolelela muana. 6 Henu jhatokili kujha, bhobhajhele khola wakati bhwa muene bhwa kwifungula muana bhwa wadili. 7 Akahogola muana ghwa kigos, mzalibhwa bhwa muene bhwa kuanza, akan'syongosela ngobho mb'ele bhuoha kun'kenga muana ni mepu. Ndipo akambeka mu kihori kya kulesela bhanyama kwandabha jhajhelepi nafasi mu nyumba jha bhahesya. 8 Katika eneo e'lu, bhajhele bhachungaji bhabhatameghe kumigonda bhakajha bhilenda makundi gha kondoo bha bhene pakiru. 9 Ghafla, malaika bha Bwana akabhatokela, ni bhutukufu bhwa Bwana bhwa langele kubhasyongoka, na bhajhe ni bhuogha sana. 10 Ndipo malaika akabhajobhela, “Musitili, kwa ndabha ni kabhaletela habari jhinofu ambajho jhileta furaha mbaha kwa bhanu bhoha. 11 Lelu mwokozi ahogoliki kwandabha jhinu kumjini kwa Daudi! muene ndo Kristu Bwana! 12 Ejhe, ndo ishara jha mwibetakupelibhwa, bhwa mwibetakunkolela muana akongibhu nghobho na agonili mu liholi lya kulesela bhanyama.” 13 Ghafla kwajhele ni kijeshi kibhaha lya kumbinguni lyaungena Ni malaika ojhu bhakansifu k'yara bhakajobha, 14 “Utukufu kwa K'yara j'ha ajhele kunani, ni amani ij'helayi pa duniani kwa bhoha bhaipendesibhwa nabhu.” 15 Ikajha kwamba malaika bhobhamalikubhoka kulota kumbinguni, bhachungaji bhakajobhe sana bhene kwa bhene, “Tulotayi henu khola Bethlehemu, na tukalolayi khenu ekhe ambakyo kih'omili, ambakyo Bwana atujobhili.” 16 Bhakaharakisya khola, na bhan'kolili Mariamu ni Yusufu, na bhambwene muana agonili mu liholi lya kulesele bhanyama. 17 Na bhobhabhuene naha, bhakabhajulisha bhanu khela kyabhajobhibhu kuhusu muana. 18 Bhoha bhabhepeliki habari ejhe bhasyangesibhu ni khela kyakyajobhibhu ni bhachungaji. 19 Lakini Mariamu ajhendelili kufikiri kuhusu ghoha ghaamali kughap'eleka, aghatunzili mu muoyo ghwa muene. 20 Bhachungaji bhakakerebhuka bhakantukusya ni kun'sifu k'yara kwandabha jha khila khenu kyabhamali kup'eleka ni kulola, kama tukyajhikajhele jhinenibhu kwa bhene. 21 Bhojhifikili ligono lya nane na jhajhele ndo wakati bhwa kun'tahiri muana, bhakan'kuta lihina Yesu, lya amalikupelibhwa ni jhola malaika kabla jha luleme kut'ongibhwa mulileme. 22 Zao lyalilondekeghe lya utakaso bho sipetili, kul'engana ni sheria jha Musa, Yusufu ni Mariamu bhakampeleka ku hekalu khola Yerusalemu kumb'eka palongolo pa Bwana. 23 Kama kyajhalembibhu mu sheria sya Bwana, “khila n'gosi jhaafungulibhu lileme ni ibetakukutibhwa jhaapisibhu bhakfu kwa Bwana.” 24 Bhabhu ni bhene bhahidili kupisya sadaka kulengana ni khela kyakijobhibhwa mu sheria jha Bwana, Jozi jha jhebha au makinda mabhele gha njebha.” 25 Langayi, pajhele ni munu mu Yerusalemu ambajhe lihina lya muene akutibhweghe Simeoni. Munu ojho ajhele mwenye haki ni mcha Mungu. Muene akajha ilendela kwandabha jha mfariji ghwa Israeli, ni Roho mtakatifu ajhele panani pa muene. 26 Jhamali kufunulibhwa kwa muene kupetela Roho mtakatifu kujha muene ngaafwilepi kabla jha kumbona kristu Bwana. 27 Ligono limonga ahidili mugati mu hekalu, alongosibhu ni Roho mtakatifu. Ambapo bhazazi bhandetili muana, Yesu, kumbombela ghala ghaghalondekejhe jha sheria, 28 Ndipo Simeoni ampokili mu mabhoko gha muene, ni kun'sifu k'yara ni kujobha, 29 “Henu ruhusuayi n'tumishi ghwa jhobhi alotayi kwa amani Bwana, kulengana ni lilobhi lya jhobhi. 30 Kwa kujha mihu ghangu ghaubhwene wokovu bhwa jhobhi, 31 ambabho bhubhonekene kwa mihu gha bhanu bhoha. 32 Muene ndo nuru kwandabha jha ufunuo kwa bhamataifa ni utukufu bhwa bhanu Israeli.” 33 Dadi ni Mabhu ghwa bhana bhasyangesibhu kwa mambo ghaghalongeliki juu jha bhene. 34 Ndipo Simeoni akabhabariki ni kujobha Mariamu nyinamunu, “Pelekesiajhi kwa ndabha jha kujhagha ni kuokoka kwa bhanu bhingi mu Israeli na ndo ishara ambajho bhanu bhingi bhibeta kujhipinga. 35 Kabhele ndo upanga bhwawibeta kuhoma nafsi jha jhobhi ghwe muene, ili kwamba mabhwasu gha mioyo jha bhingi jhidhihirikayi”. 36 Nabii n'dala jhaakutibhweghe Ana ajhele mu hekalu. Muene ajhele binti ghwa Fanueli kuhoma kabila lya Asheri. Ajhele ni miaka ghimehele sana. Ni muene atamili ni n'gosi kwa miaka sana baada jha kubhonana, 37 Na ndipo akajha mjane kwa miaka themanini na nne. Ni muene abhwayilepi kubhoka mu hekalu na akajha ijhendelela kumwabudu K'yara pamonga ni kufunga ni kus'oka, kiru ni musi. 38 Na kwa wakati obhu ahidili pala pa bhajhele akajhanda kun'shuru k'yara. Alongili kumhusu muana kwa khila munu ambajhe alendeleleghe ukombozi bhwa Yerusalemu. 39 Bho bhamalili khila khenu kya bhalondeghe kubhomba kulengana ni sheria jha Bwana, bhakakerebhuka Galilaya, kumjini kwa bhene, Nazareti. 40 Muana akholili, na ajhe ni nghofu, akajhongeseka katika hekima, ni neema jha K'yara jhajhele panani pa muene. 41 Bhazazi bha mwene khila mwaka bhalotili Yerusalemu kwandabha jha sikukuu jha Pasaka. 42 Bhoajhe ni umri wa miaka kumi hi mibhele, bhakalota kabhele wakati muafaka kidesturi kwandabha jha sikukuu. 43 Baada jha kubhakila magono ghoha kwandabha jha sikukuu bhajhandili kukerebhuka kunyumba. Lakini n'gosi Yesu abakili kunyuma m'ola mu Yerusalemu ni bhazazi bha muene bhamanyilepi e'le. 44 Bhadhanieghe ajhele mu likundi lya bhasafirieghe nalu, hivyo bhasafiri safari jha ligono. Ndipo bhakajhanda kundonda miongoni mwa bhalongo munu ni marafiki bha bhene. 45 Bhobhashindilu kun'kabha, bhakakerebhuka Yerusalemu ni kujhanda kundonda omu. 46 Jhatokili kwamba baada jha magono madatu, bhakan'kabha mu hekalu, akajha atamili pagati pa bhalimu, akabhap'elekesya ni kubhakhota maswali. 47 Bhoha bhabhampelekisi bhasyangesibhu ni ufahamu bhwa muene ni majibu gha muene. 48 Bho bhambwene, bhastajabili. Nyinamunu akan'jobhela, “Mwanabhangu, kwandabha jhakiki ukatubhombela naha? Pelekesiajhi, Dadi waku ni nene tukulondili kwa wasiwasi mbaha.” 49 Akabhajobhela, “kwandabha jhakiki mnilondeghe? Mwamanyilepi kujha lazima nijhelayi mu nyumba jha dadi jhangu? 50 Lakini bhanjelibhu lepi kiki akimaanishieghe kwa malobhi aghu. 51 Ndipo akalota pamonga nabhu mpaka kunyumba Nazareti na ajhele mtii lwa bhene. Nyinamunu ahifadhili mambo ghoha mu muoyo ghwa muene. 52 Lakini Yesu ajhendelili kukhola katika hekima ni kimo, na ajhongesiki kuganikibhwa ni k'yara ni bhanu.