1Therefore when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John
Pra, kur Zoti mori vesh se farisenjtë kishin dëgjuar se Jezusi po bënte më shumë dishepuj dhe po pagëzonte më shumë se Gjoni
2(although Jesus himself didn’t baptize, but his disciples),
(ndonëse nuk pagëzonte Jezusi vetë, por dishepujt e tij),
3he left Judea and departed into Galilee.
e la Judenë dhe shkoi përsëri në Galile.
4He needed to pass through Samaria.
Por duhej të kalonte nëpër Samari.
5So he came to a city of Samaria, called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son, Joseph.
Arriti, pra, në një qytet të Samarisë që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit, birit të vet.
6Jacob’s well was there. Jesus therefore, being tired from his journey, sat down by the well. It was about the sixth hour.
Por aty ishte pusi i Jakobit. Dhe Jezusi, i lodhur nga udhëtimi, u ul pranë pusit; ishte rreth orës së gjashtë.
7A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, “Give me a drink.”
Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë. Dhe Jezusi i tha: “Më jep të pi”,
8For his disciples had gone away into the city to buy food.
sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të blerë ushqime.
9The Samaritan woman therefore said to him, “How is it that you, being a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan woman?” (For Jews have no dealings with Samaritans.)
Por gruaja samaritane i tha: “Po qysh, ti që je Jude kërkon të pish prej meje, që jam një grua samaritane?” (Sepse Judenjtë nuk shoqërohen me Samaritanët).
10Jesus answered her, “If you knew the gift of God, and who it is who says to you, ‘Give me a drink,’ you would have asked him, and he would have given you living water.”
Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Po ta njihje ti dhuratën e Perëndisë dhe kush është ai që të thotë: “Më jep të pi!”, ti vetë do të kërkoje nga ai dhe ai do të të jepte ujë të gjallë”.
11The woman said to him, “Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. So where do you get that living water?
Gruaja i tha: “Zot, ti nuk ke as kovë për të nxjerrë dhe pusi është i thellë; nga e ke, pra, atë ujë të gjallë?
12Are you greater than our father, Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did his children and his livestock?”
Vallë je më i madh se Jakobi, ati ynë, qe na dha këtë pus dhe piu prej tij ai vetë, bijtë e tij dhe bagëtitë e tij?”.
13Jesus answered her, “Everyone who drinks of this water will thirst again,
Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri etje,
14but whoever drinks of the water that I will give him will never thirst again; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.” (aiōn g165, aiōnios g166)
por kush pi nga uji që do t’i jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; por uji që unë do t’i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë të përjetshme”. (aiōn g165, aiōnios g166)
15The woman said to him, “Sir, give me this water, so that I don’t get thirsty, neither come all the way here to draw.”
Gruaja i tha: “Zot, më jep këtë ujë, që unë të mos kem më etje dhe të mos vij këtu të nxjerr ujë!”.
16Jesus said to her, “Go, call your husband, and come here.”
Jezusi i tha: “Shko thirre burrin tënd dhe eja këtu”.
17The woman answered, “I have no husband.” Jesus said to her, “You said well, ‘I have no husband,’
Gruaja u përgjigj dhe i tha: “Unë nuk kam burrë”. Jezusi i tha: “Mirë the: “Nuk kam burrë”,
18for you have had five husbands; and he whom you now have is not your husband. This you have said truly.”
sepse ti kishe pesë burra dhe ky që ke tani nuk është burri yt; për këtë ke thënë të vërtetën!”.
19The woman said to him, “Sir, I perceive that you are a prophet.
Gruaja i tha: “Zot, po shoh se ti je një profet.
20Our fathers worshiped in this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where people ought to worship.”
Etërit tanë adhuronin mbi këtë mal, dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të adhurojmë”.
21Jesus said to her, “Woman, believe me, the hour comes, when neither in this mountain, nor in Jerusalem, will you worship the Father.
Jezusi i tha: “O grua, më beso: vjen ora që as mbi këtë mal as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin.
22You worship that which you don’t know. We worship that which we know; for salvation is from the Jews.
Ju adhuroni atë që s’e njihni; ne adhurojmë atë që njohim; sepse shpëtimi vjen nga Judenjtë.
23But the hour comes, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father seeks such to be his worshipers.
Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë ta adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati.
24God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”
Perëndia është Frymë, dhe ata që e adhurojnë duhet t’a adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën”.
25The woman said to him, “I know that Messiah comes, he who is called Christ. When he has come, he will declare to us all things.”
Gruaja i tha: “Unë e di se do të vijë Mesia, që e quajnë Krisht; kur të ketë ardhur, ai do të na kumtojë çdo gjë”.
26Jesus said to her, “I am he, the one who speaks to you.”
Jezusi i tha: “Unë jam, ai që po të flet!”.
27At this, his disciples came. They marveled that he was speaking with a woman; yet no one said, “What are you looking for?” or, “Why do you speak with her?”
Në këtë moment erdhën dishepujt e tij dhe u mrekulluan që po fliste me një grua; por asnjë nuk i tha: “Çfarë do?” ose: “Pse po flet me të?”.
28So the woman left her water pot, went away into the city, and said to the people,
Atëherë gruaja e la kovën e saj dhe u kthye në qytet dhe u tha njerëzve:
29“Come, see a man who told me everything that I did. Can this be the Christ?”
“Ejani të shikoni një njeri që më ka thënë gjithçka kam bërë; vallë mos është ky Krishti?”.
30They went out of the city, and were coming to him.
Dolën, pra, nga qyteti dhe erdhën tek ai.
31In the meanwhile, the disciples urged him, saying, “Rabbi, eat.”
Ndërkaq dishepujt e vet po i luteshin duke thënë: “Mësues, ha”.
32But he said to them, “I have food to eat that you don’t know about.”
Por ai u tha atyre: “Unë kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju s’e njihni”.
33The disciples therefore said to one another, “Has anyone brought him something to eat?”
Prandaj dishepujt i thonin njëri-tjetrit: “Mos i solli vallë dikush për të ngrënë?”.
34Jesus said to them, “My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work.
Jezusi u tha atyre: “Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij.
35Don’t you say, ‘There are yet four months until the harvest?’ Behold, I tell you, lift up your eyes and look at the fields, that they are white for harvest already.
A nuk thoni ju se ka edhe katër muaj dhe vjen korrja? Ja, unë po ju them: Ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat që tashmë zbardhojnë për korrjen.
36He who reaps receives wages and gathers fruit to eternal life; that both he who sows and he who reaps may rejoice together. (aiōnios g166)
Korrësi e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që mbjellësi dhe korrësi të gëzohen sëbashku. (aiōnios g166)
37For in this the saying is true, ‘One sows, and another reaps.’
Sepse në këtë vërtetohet e thëna: “Një mbjell e tjetri korr”.
38I sent you to reap that for which you haven’t labored. Others have labored, and you have entered into their labor.”
Unë ju dërgova të korrni atë për të cilin ju nuk u munduat; të tjerët u munduan dhe ju hytë në mundimin e tyre”.
39From that city many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman, who testified, “He told me everything that I did.”
Dhe shumë Samaritanë nga ai qytet besuan në të, për shkak të fjalës së gruas që dëshmoi: “Ai më tregoi gjithçka kam bërë”.
40So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them. He stayed there two days.
Por kur Samaritanët erdhën tek ai, e lutën të qëndrojë me ta; dhe ai ndenji aty dy ditë.
41Many more believed because of his word.
Dhe shumë më tepër njerëz besuan për shkak të fjalës së tij.
42They said to the woman, “Now we believe, not because of your speaking; for we have heard for ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world.”
Dhe ata i thoshnin gruas: “S’është më vetëm për shkak të fjalëve të tua që besojmë, por sepse ne vetë e kemi dëgjuar dhe dimë se ai është me të vërtetë Krishti, Shpëtimtari i botës”.
43After the two days he went out from there and went into Galilee.
Pra, si kaluan ato dy ditë, ai u nis prej andej dhe shkoi në Galile,
44For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country.
sepse vetë Jezusi dëshmoi se një profet nuk nderohet në vendlindjen e vet.
45So when he came into Galilee, the Galileans received him, having seen all the things that he did in Jerusalem at the feast, for they also went to the feast.
Pra, kur arriti në Galile, Galileasit e pritën, sepse kishin parë të gjitha ato që kishte bërë në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin shkuar për festë.
46Jesus came therefore again to Cana of Galilee, where he made the water into wine. There was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum.
Jezusi erdhi, pra, përsëri në Kanë të Galilesë, ku e kishte bërë ujin verë. Dhe aty ishte një nëpunës i mbretit, djali i të cilit ishte i sëmurë në Kapernaum.
47When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him, and begged him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death.
Ky, kur dëgjoi se Jezusi kishte ardhur nga Judeja në Galile, shkoi tek ai dhe iu lut që të zbriste e ta shëronte birin e tij, që ishte gati për vdekje.
48Jesus therefore said to him, “Unless you see signs and wonders, you will in no way believe.”
Atëherë Jezusi i tha: “Po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk besoni”.
49The nobleman said to him, “Sir, come down before my child dies.”
Nëpunësi i mbretit i tha: “Zot, zbrit para se djali im të vdesë”.
50Jesus said to him, “Go your way. Your son lives.” The man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way.
Jezusi i tha: “Shko, djali yt jeton!”. Dhe ai njeri i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi.
51As he was now going down, his servants met him and reported, saying “Your child lives!”
Pikërisht kur ai po zbriste, i dolën përpara shërbëtorët e vet dhe e informuan duke thënë: “Djali yt jeton!”.
52So he inquired of them the hour when he began to get better. They said therefore to him, “Yesterday at the seventh hour, the fever left him.”
Dhe ai i pyeti ata në cilën orë u bë më mirë; ata i thanë: “Dje në orën e shtatë e lanë ethet”.
53So the father knew that it was at that hour in which Jesus said to him, “Your son lives.” He believed, as did his whole house.
Atëherë i ati e kuptoi se ishte pikërisht në atë orë në të cilën Jezusi i kishte thënë: “Djali yt jeton”; dhe besoi ai dhe gjithë shtëpia e tij.
54This is again the second sign that Jesus did, having come out of Judea into Galilee.
Jezusi bëri edhe këtë shenjë të dytë, kur u kthye nga Judeja në Galile.