John 3

1Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer;
2He came to Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do, unless God is with him.”
han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.
3Jesus answered him, “Most certainly I tell you, unless one is born anew, he can’t see God’s Kingdom.”
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
4Nicodemus said to him, “How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?”
Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?
5Jesus answered, “Most certainly I tell you, unless one is born of water and Spirit, he can’t enter into God’s Kingdom.
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
6That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit.
Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
7Don’t marvel that I said to you, ‘You must be born anew.’
Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny!
8The wind blows where it wants to, and you hear its sound, but don’t know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit.”
Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden.
9Nicodemus answered him, “How can these things be?”
Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje?
10Jesus answered him, “Are you the teacher of Israel, and don’t understand these things?
Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?
11Most certainly I tell you, we speak that which we know and testify of that which we have seen, and you don’t receive our witness.
Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd.
12If I told you earthly things and you don’t believe, how will you believe if I tell you heavenly things?
Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske?
13No one has ascended into heaven but he who descended out of heaven, the Son of Man, who is in heaven.
Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.
14As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,
Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies,
15that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. (aiōnios g166)
16For God so loved the world, that he gave his only born Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; (aiōnios g166)
17For God didn’t send his Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him.
for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.
18He who believes in him is not judged. He who doesn’t believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only born Son of God.
Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
19This is the judgment, that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than the light, for their works were evil.
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.
20For everyone who does evil hates the light and doesn’t come to the light, lest his works would be exposed.
For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset;
21But he who does the truth comes to the light, that his works may be revealed, that they have been done in God.”
men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.
22After these things, Jesus came with his disciples into the land of Judea. He stayed there with them and baptized.
Derefter kom Jesus og hans disipler til Judea, og han blev der sammen med dem og døpte.
23John also was baptizing in Enon near Salim, because there was much water there. They came and were baptized;
Men også Johannes døpte, i Ænon, nær ved Salim, fordi det var meget vann der, og folk kom dit og lot sig døpe;
24for John was not yet thrown into prison.
for Johannes var enda ikke kastet i fengsel.
25Therefore a dispute arose on the part of John’s disciples with some Jews about purification.
Det blev nu en trette mellem Johannes' disipler og en jøde om renselsen,
26They came to John and said to him, “Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he baptizes, and everyone is coming to him.”
og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi! han som var hos dig på hin side Jordan, han som du har gitt vidnesbyrd, se, han døper, og alle kommer til ham!
27John answered, “A man can receive nothing unless it has been given him from heaven.
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.
28You yourselves testify that I said, ‘I am not the Christ,’ but, ‘I have been sent before him.’
I er selv mine vidner at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men: Jeg er utsendt foran ham.
29He who has the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom’s voice. Therefore my joy is made full.
Den som har bruden, han er brudgom; men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nu blitt fullkommen.
30He must increase, but I must decrease.
Han skal vokse, jeg skal avta.
31“He who comes from above is above all. He who is from the earth belongs to the earth and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all.
Han som kommer ovenfra, er over alle; den som er av jorden, er av jorden og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle;
32What he has seen and heard, of that he testifies; and no one receives his witness.
det han har sett og hørt, det vidner han, og ingen tar imot hans vidnesbyrd;
33He who has received his witness has set his seal to this, that God is true.
den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru.
34For he whom God has sent speaks the words of God; for God gives the Spirit without measure.
For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.
35The Father loves the Son, and has given all things into his hand.
Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd.
36One who believes in the Son has eternal life, but one who disobeys the Son won’t see life, but the wrath of God remains on him.” (aiōnios g166)
Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. (aiōnios g166)