1Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
O KEKAHI kanaka o ka poe Parisaio, o Nikodemo kona inoa, he alii o na Iudaio:
2The same came to him by night, and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do, unless God is with him.”
Hele aku la ia io Iesu la i ka po, i aku la ia ia, E Rabi, ua ike makou he kumu oe i hele mai nei mai ke Akua mai: no ka mea, aole e hiki i kekahi kanaka ke hana i keia mau hana mana au e hana nei, ke ole ke Akua me ia.
3Jesus answered him, “Most certainly, I tell you, unless one is born anew, he can’t see God’s Kingdom.”
Olelo mai la o Iesu ia ia, i mai la, Oiaio, he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oe, Ina e hanau hou ole ia ke kanaka, aole e hiki ia ia ke ike aku i ke aupuni o ke Akua.
4Nicodemus said to him, “How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb, and be born?”
Ninau aka la o Nikodemo ia ia, Pehea la e hiki ai i ke kanaka ke hanauia i kona wa kahiko? e hiki anei ia ia ke komo hoa iloko o ka opu o kona makuwahine, a e hanauia mai?
5Jesus answered, “Most certainly I tell you, unless one is born of water and spirit, he can’t enter into God’s Kingdom.
Olelo mai la o Iesu, Oiaio, he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oe, Ina e hanau ole ia ke kanaka i ka wai, a me ka Uhane, aole e hiki ia ia ke komo iloko o ke aupuni o ke Akua.
6That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit.
O ka mea i hanauia na ke kino, he kino no ia; a o ka mea i hanauia na ka Uhane, he uhane ia.
7Don’t marvel that I said to you, ‘You must be born anew.’
Mai kahaha kou naau i ka'u i olelo aku ai ia oe, E pau oukou i ka hanau hou e pono ai.
8The wind blows where it wants to, and you hear its sound, but don’t know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit.”
Ke pa nei ka makani i kana wahi i makemake ai, a lohe no oe i kona halulu, aole nae oe i ike i kana wahi i hele mai ai, aole hoi i kana wahi e hele aku ai: pela hoi na mea a pau i hanauia e ka Uhane.
9Nicodemus answered him, “How can these things be?”
Olelo aku la o Nikodemo, i aku la, Pehea la e hiki ai keia mau mea.
10Jesus answered him, “Are you the teacher of Israel, and don’t understand these things?
Olelo mai la o Iesu, i mai la ia ia. He kumu oe na ka Iseraela, aole anei oe i ike ia mau mea?
11Most certainly I tell you, we speak that which we know, and testify of that which we have seen, and you don’t receive our witness.
Oiaio, he oiaio ka'u olelo aku nei ia oe, O ka makou mea i ike ai, o ka makou ia e olelo nei, a o ka makou mea i nana'i, oia ka makou e hoike nei; aole hoi oukou i hoomaopopo i ka mea a makou e hoike nei.
12If I told you earthly things and you don’t believe, how will you believe if I tell you heavenly things?
Ina ua oleie wau i na mea o keia ao, a manaoio ole oukou, pehea la oukou e manaoio ai, ke olelo wau ia oukou i na mea iloko o ka lani?
13No one has ascended into heaven but he who descended out of heaven, the Son of Man, who is in heaven.
Aohe kanaka i pii iluna i ka lani, o ka mea wale no i iho mai, mai ka lani mai, o ke Keiki a ke kanaka, o ka mea iloko o ka lani.
14As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,
A e like me ka Mose kau ana i ka nahesa iluna ma ka waonahele, pela e pono ai ke Keiki a ke kanaka e kaulia'i;
15that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
I ole e make ka mea manaoio ia ia, aka, e loaa ia ia ke ola mau loa. (aiōnios g166)
16For God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
No ka mea, na aloha nui mai ke Akua i ko ke ao nei, nolaila, ua haawi mai oia i kana Keiki hiwahiwa, i ole e make ka mea manaoio ia ia, aka, e loaa ia ia ke ola mau loa. (aiōnios g166)
17For God didn’t send his Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him.
Aole no hoi i hoouna mai ke Akua i kana Keiki i ke ao nei, i hoohewa'i oia i ko ke ao nei; aka, i ola'i ko ke ao nei ma o na la.
18He who believes in him is not judged. He who doesn’t believe has been judged already, because he has not believed in the name of the one and only Son of God.
O ka mea manaoio ia ia, aole ia e hoahewaia; aka o ka mea manaoio ole, ua hoahewaia oia ano, i kona manaoio ole i ka inoa o ke Keiki hiwahiwa a ke Akua.
19This is the judgment, that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than the light; for their works were evil.
Eia ka mea i hoahewaia'i; ua hiki mai ka malamalama i ke ao nei, aka, ua makemake na kanaka i ka pouli, aole i ka malamalama, no ka mea, ua hewa na hana ana a lakou.
20For everyone who does evil hates the light, and doesn’t come to the light, lest his works would be exposed.
O ka mea e hana ana i na mea ino, oia ke hoowahawaha i ka malamalama, aole hoi ia e hele mai i ka malamalama, o ikea auanei kana hana ana.
21But he who does the truth comes to the light, that his works may be revealed, that they have been done in God.”
Aka, o ka mea o hana ana ma ka oiaio, oia ke hele mai i ka malamalama, i akaka ai kana hana ana, ua hanaia ma ka ke Akua.
22After these things, Jesus came with his disciples into the land of Judea. He stayed there with them and baptized.
A mahope iho o keia mau mea, hele aku la o Iesu me kana poe haumana i ka aina o Iudea; a noho iho la ia ilaila me lakou, a bapetizo iho la.
23John also was baptizing in Enon near Salim, because there was much water there. They came, and were baptized;
A e bapetizo ana no hoi o Ioane ma Ainona e kokoke ana i Salima, no ka mea, ua nui ka wai malaila; a hele mai lakouu; a bapetizoia iho la.
24for John was not yet thrown into prison.
No ka mea, aole i hahaoia o Ioane iloko a ka halepaahao ia ma nawa.
25Therefore a dispute arose on the part of John’s disciples with some Jews about purification.
Ia wa hoopaapaa ae la na haumana a Ioane me na Iudaio no ka hoomaemae ana.
26They came to John and said to him, “Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he baptizes, and everyone is coming to him.”
A hele aku la lakou io Ioane la, i aku la ia ia, E Rabi, o ka mea me oe ma kela kapa o Ioredane, nona au i hoike ai, aia hoi, ke bapetizo la oia, a ke hele nei na kanaka a pau io na la.
27John answered, “A man can receive nothing unless it has been given him from heaven.
Olelo mai la o Ioane, i mai la, Aole e hiki i ke kanaka ko lawe wale i kekahi mea, ke haawi ole ia mai ia nana mai ka lani moi.
28You yourselves testify that I said, ‘I am not the Christ,’ but, ‘I have been sent before him.’
O oukou no ko'u poe hoike i ka'u i olelo ai, Aole wau ka Mesia, aka, ua hoounaia mai au mamua ona.
29He who has the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom’s voice. This, my joy, therefore is made full.
O ka mea nana ka wahine mare, o ke kane mare ia: aka, o ka hoaaloha o ke kane mare o ku ana, a e hoolohe ana ia ia, oia ke olioli nui i ka leo o ke kane mare. Ua loaa hoi ia'u keia olioli.
30He must increase, but I must decrease.
E mahuahua ana no oia, aka, e emi iho auanei hoi au.
31He who comes from above is above all. He who is from the earth belongs to the earth and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all.
O ka mea noluna mai maluna ia o na mea a pau: o ka mea no ka honua, no ka honua ia, a no ka honua hoi kana olelo: o ka mea no ka lani mai, maluna ia o na mea a pau.
32What he has seen and heard, of that he testifies; and no one receives his witness.
O ka mea ana i ike ai, a i lohe ai hoi, oia kana e hoike ai; aole nae kekahi mea i malama i kana mea i hoike ai.
33He who has received his witness has set his seal to this, that God is true.
O ka mea o malama i kana mea i hoike mai ai, oia ke ae mai, he oiaio ka ke Akua.
34For he whom God has sent speaks the words of God; for God gives the Spirit without measure.
No ka mea, o ka ke Akua mea i hoouna mai ai, o ka ke Akua olelo kana e olelo ai: no ka mea, aole ke Akua e haawi liilii mai i ka Uhane ia ia.
35The Father loves the Son, and has given all things into his hand.
Ke aloha nei ka Makua i ke Keiki, a na haawi hoi ia i na mea a pau iloko o kona lima.
36One who believes in the Son has eternal life, but one who disobeys the Son won’t see life, but the wrath of God remains on him.” (aiōnios g166)
O ka mea manaoio i ke Keiki, he ola mau loa kona: aka, o ka mea manaoio ole i ke Keiki, aole ia e ike i ke oia; e kau mai ana ka inaina o ke Akua maluna iho ona. (aiōnios g166)