John 3

1Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Midis farisenjve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krer i Judenjve.
2He came to Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do, unless God is with him.”
Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: “Mësues, ne e dimë se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, në qoftë se Perëndia nuk është me të”.
3Jesus answered him, “Most certainly I tell you, unless one is born anew, he can’t see God’s Kingdom.”
Jezusi iu përgjigj dhe tha: “Në të vërtetë, në të vërtete po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë”.
4Nicodemus said to him, “How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?”
Nikodemi i tha: “Po si mund të lindë njeriu kur është plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë?”.
5Jesus answered, “Most certainly I tell you, unless one is born of water and Spirit, he can’t enter into God’s Kingdom.
Jezusi u përgjigj: “Në të vërtetë, në të vërtetë po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga Fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë.
6That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit.
Ç’ka lindur nga mishi është mish; por ç’ka lindur nga Fryma është frymë.
7Don’t marvel that I said to you, ‘You must be born anew.’
Mos u mrrekullo që të thashë: “Duhet të lindni përsëri”.
8The wind blows where it wants to, and you hear its sound, but don’t know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit.”
Era fryn ku të dojë dhe ti ia dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon; kështu është edhe çdo njëri që ka lindur nga Fryma”.
9Nicodemus answered him, “How can these things be?”
Nikodemi, duke u përgjigjur, i tha: “Si mund të ndodhin këto gjëra?”.
10Jesus answered him, “Are you the teacher of Israel, and don’t understand these things?
Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Ti je mësuesi i Izraelit dhe nuk i ditke këto gjëra?
11Most certainly I tell you, we speak that which we know and testify of that which we have seen, and you don’t receive our witness.
Në të vërtetë, në të vërtetë po të them se ne flasim atë që dimë dhe dëshmojmë atë që pamë, por ju nuk e pranoni dëshminë tonë.
12If I told you earthly things and you don’t believe, how will you believe if I tell you heavenly things?
Në qoftë se ju fola për gjërat tokësore dhe ju nuk besoni, si do të më besoni nëse ju flas për gjërat qiellore?
13No one has ascended into heaven but he who descended out of heaven, the Son of Man, who is in heaven.
Askush nuk u ngjit në qiell, përveç atij që zbriti nga qielli, pra, Birit të njeriut që është në qiell.
14As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,
Dhe ashtu si Moisiu e ngriti lart gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet të ngrihet lart Biri i njeriut,
15that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
që kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. (aiōnios g166)
16For God so loved the world, that he gave his only born Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. (aiōnios g166)
17For God didn’t send his Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him.
Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij.
18He who believes in him is not judged. He who doesn’t believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only born Son of God.
Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e Birit të vetëmlindur të Perëndisë.
19This is the judgment, that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than the light, for their works were evil.
Tani gjykimi është ky: Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta.
20For everyone who does evil hates the light and doesn’t come to the light, lest his works would be exposed.
Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita, që të mos zbulohen veprat e tij;
21But he who does the truth comes to the light, that his works may be revealed, that they have been done in God.”
por kush bën të vërtetën vjen te drita, që veprat e tij të zbulohen, sepse u bënë në Perëndinë”.
22After these things, Jesus came with his disciples into the land of Judea. He stayed there with them and baptized.
Pas këtyre gjërave, Jezusi erdhi me dishepujt e vet në tokën e Judesë dhe qëndroi aty bashkë me ta dhe pagëzonte.
23John also was baptizing in Enon near Salim, because there was much water there. They came and were baptized;
Por edhe Gjoni pagëzonte në Enon, afër Salimit, sepse aty kishte shumë ujë; dhe njerëzit vinin dhe pagëzoheshin,
24for John was not yet thrown into prison.
sepse Gjoni s’ishte hedhur akoma në burg.
25Therefore a dispute arose on the part of John’s disciples with some Jews about purification.
Atëherë lindi një diskutim ndërmjet dishepujve të Gjonit me Judenjtë rreth pastrimit.
26They came to John and said to him, “Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he baptizes, and everyone is coming to him.”
Kështu erdhën te Gjoni dhe i thanë: “Mësues, ai që ishte me ty përtej Jordanit, për të cilin ti bëre dëshmi, ja, ai pagëzon dhe të gjithë shkojnë tek ai”.
27John answered, “A man can receive nothing unless it has been given him from heaven.
Gjoni u përgjigj dhe tha: “Njeriu nuk mund të marrë asgjë, nëse nuk i është dhënë nga qielli.
28You yourselves testify that I said, ‘I am not the Christ,’ but, ‘I have been sent before him.’
Ju vetë më jeni dëshmitarë se thashë: “Unë nuk jam Krishti, por jam dërguar përpara tij”.
29He who has the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom’s voice. Therefore my joy is made full.
Ai që e ka nusen është dhëndri, por miku i dhëndrit, që është i pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit; prandaj ky gëzimi im është i plotësuar!
30He must increase, but I must decrease.
Ai duhet të rritet dhe unë të zvogëlohem.
31“He who comes from above is above all. He who is from the earth belongs to the earth and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all.
Ai që vjen nga lart është përmbi të gjithë; ai që vjen nga dheu është nga dheu dhe flet për dheun; ai që vjen nga qielli është përmbi të gjithë.
32What he has seen and heard, of that he testifies; and no one receives his witness.
Dhe ai dëshmon çfarë ka parë dhe dëgjuar, por askush nuk e pranon dëshminë e tij.
33He who has received his witness has set his seal to this, that God is true.
Ai që e pranoi dëshminë e tij e vulosi se Perëndia është i vërtetë.
34For he whom God has sent speaks the words of God; for God gives the Spirit without measure.
Sepse ai që Perëndia ka dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia nuk e jep Frymën e tij me masë.
35The Father loves the Son, and has given all things into his hand.
Ati e do Birin dhe i ka dhënë në dorë çdo gjë.
36One who believes in the Son has eternal life, but one who disobeys the Son won’t see life, but the wrath of God remains on him.” (aiōnios g166)
Kush beson në Birin ka jetë të përjetshme, kurse kush nuk i bindet Birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të”. (aiōnios g166)