Lukka 9

1 Wakiita bali kumi ababili mpawo wabapa nguzu anzumizyo aatala abadayimona boonse akuponia malwazi. 2 Wakabatuma kuyo kambawuka bwami bwa Leza akuyosilika bachiswa. 3 Wakati kulimbabo, “Mutabwezi chintu mulweendo lwenu, nuuba mufunko, niiba nkomo, nichiba chinkwa, nichiba chimbi chizwaato. 4 Kufumbwa ng'anda njimutakakanjile, amukakkale mulinjiyo mane mukeende. 5 Kufumbwa nkubatakaleke kumutambula, nimwayoozwa mudolop eelyo muka kunkumune lusuko lwakumawulu aanu kunembo lyabo bukabe bukamboni kulimbabo.” 6 Mpawo bakeenda biinda mum gunzi, kabayabwaambuula majwi mabotu akuyabuponia bantu koonse koonse. 7 Lino Helodi naakamvwa aatala azyoonse zyakalikuchitika, wakali kataazya, nkaambo bamwi bakali kwaamba kuti Joni Mubbabbatizyi wakali wabuka kubafu, 8 alimwi kwakali kutegwa Elija wakali kuboneka, akuti bamwi basinsimi biingi bakale bakali babuka. 9 Helodi wakati, “Ndakamugonka mutwe Joni, mpo ngwani ooyu ngwelikumvwa aatala azeezi zintu?” Aboobo wakeezya kumubona. 10 Nibakabpoola batumwa, bakaambila Jesu zyoonse nzibakakuchita. Mpawo wakababweza, bakayinka kubusena bulikule kudolopo litegwa Bbetisayida. 11 Pesi makamu aabantu naakamvwa eezi akamutobela. Wakabatambula akwaambula kulimbabo aatala abwami bwa Leza, akuponia aabo bakalikuyanda kuponesegwa. 12 lino buzuba sbwakali bwaamba kusika kumamanino, mpawo baikkumi ababili bakasika kulinguwe bati, “Wambila bantu aaba beende baye muma gunzi ali aafwiifwi bakayandule akoona achakulya, nkaambo ookuno nkutubede mbusena butakwe chintu pe.” 13 Pesi we wakati kulimbabo, “Amubape chakulya ndinywe.” Bakati, “Tujisi biyo zinkwa zilimusanu abaswi babili- kunze aakuti twiinke tukawulile bantu boonse aaba chakulya.” 14 (Kwakali baluumi bakalikusika zyuulu zisanu.) Wakati kuli basikwiiya bakwe “Amubaambile bakkale muzibunga zyamakkumi musanu.” 15 Aboobo bakachita mbubakaambilwa bakkazika bantu aansi. 16 Wakabweza zinkwa zilimusanu abaswi babili, wakalanga kujulu, wakazilongezya mpawo wakazikwamuuna, mpawo wakapa kuli basikwiiya kuti baabile bantu. 17 Boonse bakalya bakuta, bufwefwelenga bwakabweezelelwa bwakachaala bwakali kuzuzya zisuwo zili kumi azibili 18 Chakasika chiindi chakuti Jesu wakalikukomba alike, basikwiiya bakali anguwe. Wakabuzya kuti, “Makamu aabantu ati ndimeeni?” 19 Bakasandula kuti, “Joni Mubbabbatizyi. Pesi bamwi bati Elija, mpawo bamwi bati umwi musinsimi wakale wakabuka.” 20 Mpawo wakati kulimbabo, “Pesi nywe muti ndimeni?” Pita wakasandula kuti, “Munanike Kkilisito wa Leza.” 21 Pesi wakabadidimizya chamanguzu kuti bataambili muntu pe, 22 kati, “Mwana wa Muntu welede kusyonsegwa kuzintu zyiingi akukakwa abapati, bapati babapayizi antoomwe abalembi bamulawu, mpawo uzojiigwa mpawo mubuzuba bwatatu uzobuka.” 23 Mpawo wakati kuli mbabo boonse, “Na kwaba muntu uyanda kunditobela weelede alikake abweze chiingano chakwe abuzuba anditobele. 24 Ooyo uyanda kutabilila buumi bwakwe uyoobuswekelwa, pesi ooyo uyoswekelwa buumi bwakwe nkaambo kandime uyoobubamba. 25 Niinzi chibotu kuti muntu ajane nyika yoonse, pesi akasweekelwe abumi bwakwe? 26 Ooyo uufwa bweeme nkaambo kangu amajwi aangu, alakwe Mwana wa Muntu uyofwa bweeme nayooza mubulemu bwakwe, bulemu bwa Wisi abangelo basalala. 27 Pesi ndatki kulindinywe nchobeni, kulibamvwi biimvwi aawa batayi kuyoomvwa lufu kabatana bona bwami bwa Leza.” 28 lino pmusule lyamazuba musanu aatatu Jesu kali waamba majwi aaya, wakabweza Pita a Joni a Jemusi mpawo wakatanta kalundu kuyookomba. 29 Nakali kukomba busyu bwakwe bwakasanduka, mpawo zisamo zyakwe zyakatuba chakwiindilizya. 30 Mpawo amulange, baalumi bobile bakali kwaambula aawe, Mozesi a Elija, 31 bakaboneka muchiimo chabulemu bupati. Bakali kwaambula aatala akwenda kwakwe, oko nkwakali walangila kweeta kumamanino mu Jelusalemu. 32 Lino Pita abaabo bakali aawe bakali fwide biya akoona, pesi nibakasinsimuka, bakabonuna bulemu bwakwe abaalumi bobile bakayimvwi aawe. 33 Aawo nibakali kuyobusosoloka kuzwa kuli Jesu, Pita wakati kulinguwe, “Mwami, nchibotu kulindiswe kuti katuli aano. Atuyake zitumba zyotatwe, chimwi chako, chimwi cha Mozesi, achimbi cha Elija” (taakwe nakezi nzyaakali kwaambuula). 34 Kachaambuula oobu, joba lyakasika lyabavumba, mpawo bakayoowa nibakanjila mujoba. 35 Ijwi lyakamvwika mujoba kaliti, “Ooyu mwana wangu, uusalidwe; amumuswiilile.” 36 Ijwi nilyakamana kwaambula Jesu waka chaala kali aalike. Bakawumuna alimwi taakwe ngubakaambila pe mumazuba aayo anzibakabona. 37 Likno mubuzuba bwakatobela, nibakaselela mukalundu, inkamu yabantu mpati yakamutambula. 38 Amulange umwi mwaalumi kuzwa munkamu wakoompolola, kati, “Muyiisyi, ndakombelela ulange mwana wangu, nkaambo ngomwana wangu alike. 39 Langa, muuya nga wamujata mpawo nga wasanguna kukwiila; zimupa kusuntuka mpawo nga wazwa fulu kumulomo. Tuufwaambani kumuleka pe alimwi umupa kuchubbuuka kapati. 40 Ndakumbila basikwiiya bako kuti bawutande pesi bakachilwa.” 41 Jesu wakasandula wati, “Nywebo nozyalane litasyomi, ndeelede kuba aandinywe kwachiindi chilamfu biyeni akukkala aandinywe? Yeta mwana wako aano.” 42 Nakalikuyobuza mulombe ooyu, muuya wakamuwisizya aansi akumusuntula. Pesi Jesu wakawulayilila muuya mubi akumuponia, akumubwedezya kulo wisi. 43 Mpawo bakagamba abupati bwa Leza. Aawo kabachigamba boonse aali nzyakali wachita, wakati kulo basikwiiya bakwe, 44 “Aaya majwi ayelede kunjila loko mmatwi eenu: Mwana wa Muntu uzowabwa kumaanza abaalumi.” 45 Pesi tebakamvwisisisya nzyakalikwaamba. Zyakasiswa kuli mbabo, aboobo tebakaziba nchizyaamba. Alimwi bakayoowa kuti babuzye aatala amajwi aaya. 46 Mpawo kwakabuka kukazyania aatala akuti ngwani aakati kabo utaazobe mupati kwiinda bamwi. 47 Pesi Jesu naakaziba zyakali mumyoyo yabo, wakabweza mwana muniini wamweeta kubbazu lyakwe 48 mpawo wakati kulimbabo, “Ooyo uutambula mwana ooyu muzina lyangu, utambula ndime, ayooyo uutambula ndime, utambula ooyo wakandituma. Nkaambo ooyo muniini akati kenu ngonguwe mupati.” 49 Joni walkasandula wati, “Mwami, twabona umwi muntu kalikutanda madayimona muzina lyako pesi twamukasya, nkaambo takutobeli pe antoomwe andiswe.” 50 “Tamumukasyi pe,” Jesu wakasandula, “nkaambo ooyo uutamulwani nguwenu.” 51 Nakaswemna mazuba akuti atolwe kujulu, wakabikka budyu bwakwe kuti baye ku Jelusalema. 52 Wakatma batumwa kunembo lyakwe, bakayinka bakunjila mulilimwi kgunzi lyama Samaria kabamubambila zyoonse. 53 Pesi bantu bamugunzi eelyo tebakamutambula pe nkaambo wakalikutozya ku Jelusalema. 54 Basikwiiya bakwe nibakachibona eechi, bakati kulinguwe, “Mwami, uyanda kuti twiite mulilo na kuzwa kujulu iunbanyonyoone boonse?” 55 Pesi wakabalanga wabakalalila, 56 mpawo kbakaya kulilimbi gunzi. 57 Kabayobweenda munzila, umwi muntu wakati, “Ndilakutobela koonse nkotakaye.” 58 Jesu wakati kulinguwe, “Baswumpe bali aabulyango, atuyuni twamujulu tuli azizoumbo, pesi mwana wamuntu takwe mpanga ulasegezya mutwe wakwe.” 59 Mpawo wakati kuli umwi, “Nditobele.” Pesi wakati, “Mwami, Ndizumine ndikavwike taata wangu sansi.” 60 Pesi wakati kulinguwe, “Leka bafu bavwikke bafunyina. Pesi webo, yinka ukakambawuke kule aatala abwami bwa Leza.” 61 Mpawo umwi wakati, “Ndilakutobela, Mwami, pesi ndizumine ndooneke aabo bali amuunzi 62 wangu.”Jesu wakamusandula wati, “Taakwe uubikka kubo kwakwe