Luke 5

1 Ni khat Jesus sia Gennesaret tuihui ah a din laitak in, Pathian thu a hil nate ngai nuam in mite in ama phul ngawp uh hi. 2 Taciang Jesus in tuihui ah ngunkuang ni a tawlnga mu hi: ahihang ngasa man te ngunkuang sung pan tuak a, a ngen te sawp uh hi. 3 Jesus ngunkuang khatsung ah tum a, ta sia Simon ngunkuang a hihi, tuihui pan in a khuala zawhiat na ah khin tu in ngen hi. Tua ngunkuang sung ah Jesus to in, mipi te thuhil hi. 4 Thuhil a man ciang in, Simon kung ah, Tui thukna mun sang ah na ngunkuang khin in a, na ngen uh pai vun, ci hi. 5 Simon in, Topa awng, zan khuateak hanciam zo ka hi uh hang, bangma nga ngawl khu hi, ahizong na thu bang in ngen pai tu khi hi, ci in zo hi. 6 Ngen a pai uh ciang in, ngasa tam mama awk a, a ngen uh ek hi. 7 Tasiaciang in ngunkuang dang ah a om a lawmte pai in a hu natu in khutphet uh hi. Amate hongpai uh a, ngunkuang ni sung ah ngasa dim ahikom, ngungkuang tuisung tum dektak hi. 8 Tua thu Simon Peter in a mu ciang in, Jesus khup nuai ah bok a, Topa, ka kung pan kiheam in; banghangziam cile keima in mawnei ka hihi, ci hi. 9 Banghangziam cile Ama le a kung a, a om te in, ngasa tam mama a mat uh hu in lamdangsa mama uh hi. 10 Tasia bangma in ama taw ngasa a man Zebedee tapa James le John zong in lamdangsa mama uh hi. Jesus in Simon tung ah, Lau heak in; tu pan kipan in mihing man tu ni hi, ci hi. 11 A ngunkuang te tuihui ah a koi zawk uh ciang in, na theampo nusia in Jesus zui uh hi. 12 Khatvei Jesus miphak khat omna khuapi khat ah theng hi, tua pa in Jesus a mu ciang in a mai ah bok a, Topa awng, uk po le te hong thiangsak thei ni hi, ci in thum hi. 13 Jesus in a khut zan a, a tham zawkciang, Uk khi hi, dam in, ci hi. Tasia pociang a phak natna in ama taisan hi. 14 Jesus in kuama son heak in ci vaitha hi: Ahihang pai tan a, nangma le nangma thiampi te kung ah ki lak in, taciang Moses thupiak bang in thianthona biakpiakna pia in, banghangziam cile amate tung ah na thiantho na tetti hi tu hi, ci hi. 15 Ahihang Jesus thu sia muntheampo ah kizel a: mihon tampi te a thu ngai tu le natna damsak nuam in hongpai hon uh hi. 16 Taciang mipi te kung pan in duisung ah pai a, ama nguak thungen hi. 17 Ni khat, Jesus in thu a hil laitak in, Jerusalem, Judah le Galilee ngamsung khua tatuam pan hongpai Pharisee le thukhamhil te zong to uh hi: cina damsak thei na vangletna sia Topa tung ah om hi. 18 En vun, pumzaw khat sia a lupna taw zawng uh a, Jesus mai ah sial tu in, innsung ah tumpui sawm hi. 19 Ahihang mihonpi te hang in a tum natu lampi a mu zawk ngawl uh ciang, inntung ah kato uh a, a khuhum hawk in mipi te laizang Jesus mai ah a lupna taw cinapa khiasuk uh hi. 20 Jesus in amate upna a mu ciang in, Pasal pa, na mawna te ki maisak zo hi, ci hi. 21 Thukhamhil te le Pharisee te in, Pathian mindaisak in a pau sia a kua ziam? A kua in mawna te maisak thei ziam, Pathian bek hi ngawl ziam? ci in ngaisun uh hi. 22 Ahihang Jesus in amate ngaisutna a heak ciang in, amate tung ah, Na thinsung uh ah bang ngaisun nu ziam? 23 Na mawna te ki maisak zo hi; ci le, ding in a, lampai in, ci koisia ol zaw ziam? 24 Ahihang mihing Tapa in leitung ah mawna te maisak tu in vangletna nei hi, ci na heak natu uh in, (cina pa tung ah ci hi) Keima in kong ci hi, tho in a, na lupna la in, na inn ah cia in, ci hi. 25 Thakhatthu in pumzaw pa amate mai ah ding to a, a lupna la in, Pathian pok kawm, a inn ah cia hi. 26 Amate theampo in lamdangsa uh a, Pathian pok uh hi, taciang patau na taw dim uh a, tuni na lamdang mama i mu zo hi, ci uh hi. 27 Tua zawkciang in, Jesus pusuak a, Levi a kici siadong khat, a zumsung ah a to mu hi: taciang Jesus in ama kung ah, Hong zui tan, ci hi. 28 Levi hong ding a, na theampo nusia in Jesus zui hi. 29 Taciang Levi in a inn ah Jesus atu in poai lian mama khat vawtsak a: siadong te le midang tampi taw tokhawm tek uh hi. 30 Ahihang amate i thukhamhil te le Pharisee te in a nungzui te tung ah phun uh a, banghang in siadong te le mawnei te taw ne khawm dawn khawm nu ziam? ci uh hi. 31 Jesu in amate zo kik a, Cidam te in syavuan kul ngawl a; cina te bek in kul hi. 32 Mi pha te sam tu in hongpai ngawl khi hi, ahihang mawnei te a mawna ki sikkik natu in hongpai khi hi, ci hi. 33 Amate in, John nungzui te le Pharisee te nungzui te antang in thungen tawntung uh hi; ahihang banghang in na nungzui te ne le dawn in om uh ziam? ci in dong hi. 34 Jesus in amate tung ah, Mopoai vawt te in mopa amate te taw a om laiteng antangsak thei tu ni ziam? 35 Ahihang mopa sia amate kung pan in mundang ah a paipui hun hong theng tu hi, tasiaciang amate zong antang kik tu uh hi, ci hi. 36 Jesus in amate tung ah sontena khat son a; Puan lui sia puan thak taw kuama in phaw ngei ngawl hi; tabang hile puanthak in puan lui sia kaikin tu a, puan lui tung ah a bel ciang in puan thak taw kizawp thei ngawl tu hi. 37 Savun um lui sung ah kuama in sapittui thak thun ngei ngawl hi; a thun le sapittui thak in savun um puakthamsak tu a, sapittui bua siat in, savun um zong laltham tu hi. 38 Ahihang sapittui thak sia savun um a thak sung ah thun kul hamtang hi; taciang a ni in pha khawm tu hi. 39 Kuama in sapittui lui a dawn zawk uh ciang, sapittui thak dawn kik nuam pai ngawl uh hi: banghangziam cile a lui sia phazaw hi, ci hi.