Luke 2

1 Tua hun laitak in Caesar Augustus in leitung bup misimna vawt tu in thupia hi. 2 Hi misimna masabel a vawt ciang in Syrenius sia Syria ngam uk a hihi. 3 Taciang mi theampo misimna nei tu in amate khua tek ah pai uh hi. 4 Joseph sia Galilee ngam, Nazareth khua pan in David khua, Judah ngam Bethlehem khua ah pai hi; banghangziam cile ama sia David i suan le minam a hihi: 5 Misimna nei tu in dokzu a piaksa Mary taw pai uh hi, Mary sia a ngil lian mama zo hi. 6 Bethlehem ah a om uh laitak in, Mary sia a naunei tu ni hong cing hi. 7 A tacil tapa hong nei a, puan taw a tun zawkciang, khui ankuang sung ah sial hi, banghangziam cile zintun inn ah amate atu inndoi om nawn ngawl hi. 8 Tua ngamsung ah tuucing te duisung ah ngiak uh a, zan in a tuuhon te cing in om uh hi. 9 Taciang, en vun, Topa vantungmi amate kung ah hongpai a, Topa vangletna sia amate kiim teng ah taang hi: taciang amate lau mama uh hi. 10 Vantungmi in amate tung ah, lau heak vun: banghangziam cile, en vun, note tung ah lungdamna thu hong puak khi hi, tua thu sia mi theampo atu in lungdamna lianpi hi tu hi. 11 Banghangziam cile tuni in David khuapi sung ah Ngumpa Christ Topa suak zo hi. 12 Hisia in note atu musakna a hihi; nausen sia puan taw tun a, khui ankuang sung ah a kisial na mu tu uh hi, ci hi. 13 Thakhatthu in vantungmi taw vantungmi honpi te Pathian pok in, 14 Van a sangbel na ah Pathian minthang tahen, leitung ah thinnop na om tahen a, mihing te tung ah deisakna pha om tahen, ci hi. 15 Vantungmi te amate kung pan van ah a heakkik zawkciang in tuucing te in, tu in Bethlehem khua ah pai tawng, Topa i hong heaksak thu en tawng, khat le khat kici uh hi. 16 Taciang manlangtak in pai uh a, Mary, Joseph le khui ankuang sung ah a kisial nausen mu uh hi. 17 Tuucing te in ama a mu uh ciang in, vantungmi in hi nausen thu taw kisai amate a son thu te midang te tung ah son uh hi. 18 Tuucing te i son thu te a za theampo in lamdangsa mama uh hi. 19 Ahihang Mary in hi thu te theampo sia, a thinsung ah keam in ngaisun hi. 20 Vantungmi in amate tung ah a son bang in, a zak uh le a mu uh thu te hang in tuucing te in Pathian vangletna le minthanna pok in heakkik uh hi. 21 Nausen sia vunteap tan tu ni liat a cin ciang, a min sia Jesus ci hi, tua min sia a nu in a ngilsung a pai ma in vantungmi i a phuakholsa min a hihi. 22 Mary sia Moses thukham bang in thianthona hun a cin ciang in, Topa kung ah ap tu in nausen sia Jerusalem ah paipui hi; 23 Topa thukham sung ah, sulhong tapa masabel peuma Topa kung ah a thiangtho, kici tu hi; ci in ki at hi. 24 Topa thukham sung ah a om bangma in, khutun kop khat, a hibale khutheh ni taw biakpiakna piak tu a hihi. 25 Taciang en vun, Jerusalem ah Simeon a kici pasal khat om hi; ama sia mi pha thutang le biakna sang ah a ki pumpiak hi a, Israel te henepna a ngak khat zong a hihi: ama tung ah Tha Thiangtho om hi. 26 Topa i Messiah na mu mateng na thi buatu hi, ci in Tha Thiangtho in pualak hi. 27 Tha ompui na taw in Simeon sia biakinn sung ah hong pai a: thukham ngeina bang in vawtsak tu in nulepa te in nausen Jesus paipui uh hi, 28 Simeon in nausen a kang ah toai a, Pathian pok kawm in, 29 Topa awng, tu in, na thu bang in na sal keima thinnuamtak in hong paisak ta in: 30 Banghangziam cile na ngupna ka mit taw mu zo khi hi, 31 Tua thu sia mi theampo mai ah na vawtsa a hihi; 32 Gentile te tung khuavaksak tu le na minam Israel te minthan natu a hihi, ci hi. 33 Simeon pau nate sia Joseph le Mary te in lamdangsa mama uh hi. 34 Taciang Simeon in amate thupha pia a, a nu Mary kung ah, hi nausen sia Israel mitampi te lutu na le mitampi te ki phokkik na hi tu hi; banghangziam cile kam ki nial na musakna hi tu hi; 35 Hi hi, namsau in na nuntakna hong sun tu hi, taciang mitampi te thinsung ngaisutna te kilangsak tu hi. 36 Asher suan, Phanuel tanu Anna a kici kamsang nu khat om a, ama sia huai mama zo hi: ama sia ngaknu thiangtho a hi na pan in a pasal taw kum sali sung bek omkhawm hi; 37 Ama sia meingong hi a, kum sawm liat le kum li pha zo hi, biakinn pan pusuak ngawl in sun tawzan taw antang le thungen in Pathian naseam hi. 38 Jesus biakinn ah a thetpui laitak in Anna zong hong theng a, Topa tung ah lungdam ko hi, taciang Jerusalem ah ngupna a ngakla te theampo tung ah nausen thu son hi. 39 Joseph le Mary te in Topa thukham bang in na theampo a vawt zawk uh ciang in, Galilee ngam Nazareth khua ah ciakik uh hi. 40 Nausen hong khang a, tha lam ah thahat in, ciimna taw dim a: Pathian hesuakna ama tung ah om hi. 41 Jesus i nulepa te kumsim paisanpoai ciang in Jerusalem ah pai bul uh hi. 42 Jesus kum sawm le kum ni a cin ciang in, Jerusalem ah ngeina bang in poai mun ah pai hi. 43 Poai man ciang in a inn ah ciakik uh hi, ahihang nauno Jesus sia Jerusalem ah tanglai hi; Joseph le a nu in tuathu a he bua uh hi. 44 Ahihang, mi honpi sung ah hi tu hi, ci ngaisun uh a nikhat sung pai uh hi; taciang amate mealheak te le a ki naipui uh te sung ah zong uh hi. 45 Amate in a mu ngawl uh ciang in, Jerusalem ah heakkik in zong uh hi. 46 Nithum zawkciang in amate in biakinn sung ah mu hi, doctor te laizang ah to a, thu ngai le thu dong in om hi. 47 A thu heak le a zo kik nate a za theampo in lamdangsa uh hi. 48 Amate in a mu uh ciang in lamdangsa mama uh a: a nu in, ka Tapa awng, banghang hibang in hong vawt ni ziam? en in, na pa taw thinngim mama in hong zong khu hi, ci hi. 49 Jesus in, Banghang in hong zong nu ziam? ka Pa nasep seam hamtang tu khi hi, ci he ngawl nu ziam? amate tung ah ci hi. 50 Taciang amate in a sonnop na a tel bua uh hi. 51 Taciang amate taw pai a, Nazareth ah ciakik in amate thu ni in om hi: ahihang a nu in Ama kampau te a thinsung ah keamcing hi. 52 Jesus sia a ciimna le a pumpi khang a, Pathian mai le mihing te mai ah maipha nga hi.