Y Salmo Sija 37

1 CHAMO umestotban mamaesa jao ni y chumogüe daño, ni unguaja embidia, ni y fumatitinas y taelaye. 2 Sa ufanmautut guse taegüijeja y chaguan, ya ufanmalayo taegüije y chaguan betde. 3 Angocojao as Jeova, ya fatinas y mauleg: saga gui tano ya unchogüe minauleg. 4 Magofjao as Jeova: ya güiya unninae ni guinagao y corasonmo. 5 Bira y chalanmo para as Jeova: ya angocogüe locue, ya güiya unajuyong este. 6 Ya janajanao y tininasmo taegüije y manana: ya y juisiomo taegüije y taloane. 7 Quieto jao as Jeova, ya nanggagüe nu y siningon: chamo umestotban mamaesa jao ni y mumegae, gui chalanña ni y taotao ni fumatitinas y dinague. 8 Basta y binibo, ya polo y linalalo; chamo umestotban mamaesa jao para unfatinas y dano. 9 Sa y chumogüe dano ufanmautut: lao y numanangga si Jeova, sija ujaereda y tano. 10 Ya desde este didide ti utaegüe y taelaye: magajet na jaguefjajaso y sagaña ya utaegüe güe. 11 Lao y manmanso ujaereda y tano: ya ufanmagof maesa sija ni megae na pas. 12 Y taelaye man jajaso dinague contra y manunas ya janachechegcheg y nifenñija guiya güiya. 13 Si Jeova chumachaleg pot güiya: sa jalilie na ufato gui jaaniña. 14 Y manaelaye jalagnos y espada, yan janadilog y atcosñija para uyute papa y mamoble yan y mannesesitao: para ujapuno sija y manunas gui chalan. 15 Y espadañija jumalom gui corasonñijaja ya y atcosñija umayamag. 16 Maulegñaja y didide gui manunas, qui y minegae gui megae na manaelaye. 17 Sa y canae y manaelaye ufanmayamag: lao si Jeova jamantietene y manunas. 18 Jatungo si Jeova y jaanen y manunas: ya y erensiañija usaga para taejinecog. 19 Sija, ti ufanmamajlao gui taelaye na tiempo: ya y jaanen ñinalang ufanjaspog. 20 Lao y manaelaye ufanmalingo: yan y enimigon Jeova ufanparejo y sebon cotdero sija: sija ufanlinachae, calang aso ufanguelinachae. 21 Y manaelaye mañuñule inayao ya ti jaapapasetalo: ya y manunas guaja minaaseñija ya mannae. 22 Sa ayosija y manbendise pot güiya ujaereda y tano: ya ayosija y manmatdise pot güiya ufanmautut. 23 Sa y jinanao y mauleg na taotao si Jeova mumantietene; ya güiya yaña y chalanña. 24 Yaguin matomba, ti uguefpodong: sa si Jeova mumantietene nu y canaeña. 25 Guine patgon yo ya estayo bijo; lao tatnae julie y mauleg madingo, ni y semiyaña manegagao nengcanoñija. 26 Todotdia guaja minaase yan ninaayao: ya y simiyaña para bendision. 27 Suja gui taelaye, ya fatinas y mauleg; ya sumasasaga jao para taejinecog. 28 Sa si Jeova yaña y juisio, ya ti jadingo y mañantosña: sija ufanmaadaje para siempre: ya y semiyan y manaelaye ufanmautut. 29 Y manunas ujaereda y tano ya usaga para taejinecog gui jiloña. 30 Y pachot y manunas manguecuentos minalate, ya y jilaña cumuecuentos juisio. 31 Y lay y Yuusña gaegue gui corasonña, pot enao na y adengña ti usulong. 32 Y taelaye jaespipia y tinas ya jaegaga para upuno. 33 Si Jeova ti upinelo gue gui canaeña: ni usinentensia güe yan manjusga. 34 Nangga si Jeova ya adaje y chalanña, ya güiya unninataquilo para unereda y tano: anae y manaelaye ufanmautut, jago siempre unlie. 35 Guajo jagas julie y taelaye na dangculo ninasiñaña, ya janamayao güe, calang y atbot ni betde gui edaña. 36 Ya jumalofan ya estagüe, na taegüe: magajet na jualigao ya tisiña masoda. 37 Jaso y cabales, ya atan y tinas na taotao: sa y uttimoña ayo na taotao y pas. 38 Lao y manaelaye todo manmayulang: ya y uttimon y manaelaye ufanmautut. 39 Lao y satbasion y manunas gui as Jeova: güiya y minetgotñija gui tiempon y chinatsaga. 40 Ya si Jeova ufaninayuda ya uninafanlibre gui manaelay: ya uninafansatba sa sija numananggagüe.