13Eta ezta creaturaric batre haren aitzinean agueri eztenic: aitzitic gauça guciac dirade billuciac eta irequiac haren beguietan ceinequin baitugu gure eguitecoa.
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.