23(բայց Տիբերիայէն ուրիշ նաւակներ եկան այն տեղին մօտ, ուր կերեր էին հացը՝ Տէրոջ շնորհակալ ըլլալէն ետք):
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.