15Ուրեմն Յիսուս, գիտնալով թէ պիտի գան յափշտակելու զինք՝ որպէսզի թագաւոր ընեն զինք, դարձեալ լեռը գնաց՝ առանձին:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.