56Իսկ անոնք բարձրաձայն աղաղակելով՝ գոցեցին իրենց ականջները, եւ բոլորը միաբանութեամբ խուժեցին անոր վրայ,
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.