39բայց մեր հայրերը չուզեցին անոր հնազանդիլ, հապա զայն վանեցին իրենցմէ ու Եգիպտոս դարձան իրենց սիրտին մէջ՝
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.