25Կը կարծէր թէ իր եղբայրները պիտի հասկնային թէ Աստուած իրենց փրկութիւն պիտի տար իր ձեռքով. բայց անոնք չհասկցան:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.