25համախմբեց զանոնք՝ նոյն արհեստին գործաւորներուն հետ, եւ ըսաւ. «Մարդի՛կ, դուք գիտէք թէ այս գործէ՛ն է մեր եկամուտը.
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.