17Եփեսոս բնակող բոլոր Հրեաներն ու Յոյները գիտցան այս բանը. վախը համակեց զանոնք բոլորը՝՝, եւ Տէր Յիսուսի անունը կը մեծարուէր:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.