1Մինչ Ապողոս Կորնթոսի մէջ էր, Պօղոս՝ վերի երկրամասերը շրջելէ ետք՝ հասաւ Եփեսոս, եւ գտնելով քանի մը աշակերտներ՝
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.