9Իսկ եղբայրսիրութեան մասին պէտք չունիք որ գրեմ ձեզի, որովհետեւ դուք արդէն Աստուծմէ սորված էք սիրել զիրար,
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.