12Եղբայրնե՛ր, չենք ուզեր որ անգէտ ըլլաք ննջեցեալներուն մասին, որպէսզի չտրտմիք ինչպէս ուրիշները՝ որ յոյս չունին:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.