بْنِ زَرَحْيَا بْنِ عُزِّي بْنِ بُقِّي٤4
Den zoon van Zerahja, den zoon van Uzzi, den zoon van Bukki,
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.