Psalmet 67

1 Perëndia pastë mëshirë për ne dhe na bekoftë; Perëndia e bëftë fytyrën e tij të shkëlqejë mbi ne, (Sela) 2 me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote dhe shpëtimi yt midis gjithë kombeve. 3 Popujt do të të kremtojnë, o Perëndi, të gjithë popujt do të të kremtojnë. 4 Kombet do të gëzohen dhe do të ngazëllojnë, sepse ti do t’i gjykosh drejt popujt dhe do t’i udhëheqësh kombet mbi tokë. (Sela) 5 Le të të lëvdojnë popujt, o Perëndi, le të të lëvdojnë tërë popujt. 6 Toka do të prodhojë frytin e vet; Perëndia, Perëndia ynë, do të na bekojë. 7 Perëndia do të na bekojë dhe tërë skajet e tokës do ta kenë frikë.