Psalmet 6

1 O Zot, mos më ndreq në zemërimin tënd dhe mos më dëno në zjarrin e indinjatës sate. 2 Ki mëshirë për mua, o Zot; sepse jam i sfilitur nga e keqja; shëromë, o Zot, sepse kockat e mia po vuajnë. 3 Edhe shpirti im po vuan shumë; po ti, o Zot, deri kur? 4 Sillu nga unë, o Zot, çliroje shpirtin tim; shpëtomë, për hir të mirësisë sate. 5 Sepse në vdekje nuk do të kujtoj njeri; kush do të të kremtojë në Sheol? (Sheol h7585) 6 Unë jam sfilitur duke psherëtirë; çdo natë e lag shtratin me vajin tim dhe bëj që të rrjedhin lotë mbi shtrojen time. 7 Syri im ligështohet nga dhembja dhe plaket për shkak të tërë armiqve të mi. 8 Largohuni nga unë, ju të gjithë shkaktarë të padrejtësisë, sepse Zoti ka dëgjuar zërin e vajit tim. 9 Zoti ka dëgjuar lutjen time; Zoti e ka pranuar lutjen time. 10 Tërë armiqtë e mi do të shushaten dhe do të hutohen; do të kthejnë krahët dhe do të shushaten në çast.