Psalmet 117

1 Lëvdoni Zotin, ju gjithë kombet! Kremtojini, ju gjithë popujt! 2 Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Aleluja.