Esdra 7:12

12 “Artasersi, mbret i mbretërve, priftit Ezdra, shkruesit kompetent në ligjin e Perëndisë të qiellit. Përshëndetje, e të tjera.
This chapter uses non-standard numbering and may be mis-aligned with Strongs references and so is unavailable.